Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huis voor Klokkenluiders

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-07-2024 Op 04-04-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 85680
2508 CJ Den Haag
Zuid-Holland

Contactgegevens

Telefoon (088) 133 10 00 (algemeen)
Internet https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ (algemeen)
E-mail contact@huisvoorklokkenluiders.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 20, 21, 22, 23
Toelichting afwijkende bepalingen In afwijking van artikel 20 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is het Huis slechts verplicht aan Onze Minister inlichtingen te verstrekken of inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden met betrekking tot het gevoerde financiële beheer en de administratieve organisatie, Artikel 23 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen vindt slechts toepassing ten aanzien van het door het Huis gevoerde financiële beheer en de administratieve organisatie.

Personeel

Aantal fte 27,1
Peildatum fte 18-03-2024

Organisatiebeschrijving

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan de minister niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Meer informatie

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/organisatie

Taken & bevoegdheden

Het Huis voor Klokkenluiders (hierna: het Huis) is onder meer bedoeld voor personen in Nederland die melding willen doen van (een redelijk vermoeden van) een werkgerelateerde misstand. Het Huis draagt bij aan een betere bescherming van melders, degene die een melder bijstaat en de betrokken derde. Dit doet het Huis door het geven van advies, het doen van onderzoek en door organisaties te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?