Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huurcommissie

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1979 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 61
2511 WB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telefoon (070) 375 42 00 (algemeen)
Internet https://www.huurcommissie.nl/ (algemeen)
https://www.rijksoverheid.nl/contact/informatie-rijksoverheid/e-mail-sturen (contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 20, 22
Toelichting afwijkende bepaling Voor artikel 22 is er slechts voor het eerste lid een afwijkende bepaling. Voor de rest van het artikel zijn er geen wijkende bepalingen in de wettelijke grondslag van deze zbo.
Personeelsomvang in FTE 76,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
02-01-2017 TK 25268 nr. 141

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

  • Het doen van een uitspaak over de redelijkheid van de overeengekomen aanvangshuur of de voorgestelde verhoging, danwel verlaging, van de huurprijs;
  • uitspraak doen over de verhoging van de huurprijs na de totstandkoming van voorzieningen, veranderingen of toevoegingen;
  • uitspraak doen over de in rekening te brengen huurprijs bij vermindering van het woongenot als gevolg van een gebrek of over de redelijkheid van een gebruikersvergoeding;
  • het desgevraagd aan de rechter verstrekken van nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak;
  • het desgevraagd verstrekken van een verklaring aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst en publiekrechtelijke lichamen over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit, de gebreken of tekortkomingen in het onderhoud en een voor de woonruimte redelijk te achten huurprijs;
  • het desgevraagd aan de minister verstrekken van gegevens die nodig zijn in het kader van het te voeren volkshuisvestingsbeleid;
  • het verstrekken van een verklaring omtrent de redelijkheid van de huurprijs en de juistheid van gegevens.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.