Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Technology Base

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 18-07-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-11-2021 Op 17-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Projectbureau Technology Base - gebouw C50a
Vliegveldstraat 100C-50A
7524 PK Enschede
Overijssel
Bezoekadres Vliegveldstraat 230
7524 PK Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Technology Base
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Technology Base
Archiefzorgdrager Technology Base

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

Dit artikel bevat geen limitatieve opsomming van de bevoegdheden van Technology Base en beoogt geen beperking aan te brengen in de bevoegdheden die Technology Base van rechtswege heeft.

 1. Met betrekking tot de in artikel 4 genoemde taken behoren aan Technology Base onder meer de volgende bevoegdheden:

  1. Het verkrijgen en vervreemden van de eigendom van onroerende en roerende zaken.

  2. Het aangaan van erfpachtovereenkomsten, huur- en gebruiksovereenkomsten.

  3. Het aangaan van overeenkomsten en aanbesteden van werken, diensten en leveringen met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling en het beheer van de tot het Projectgebied behorende gronden en het vastgoed.

  4. Het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten en het waarborgen van geldelijke verplichtingen.

  5. Het aangaan van organisatorische en/of facilitaire samenwerking met derden, waaronder andere overheidslichamen, maatschappelijke organisaties, onder meer op het gebied van natuur en milieu en andere belangenorganisaties, indien dat voor een effectieve behartiging van de belangen van Technology Base noodzakelijk is.

  6. Het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen, aan wie opdracht wordt gegeven om onderdelen van de in art. 4 genoemde taken binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling feitelijk te realiseren.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
18-07-2020 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
18-07-2020 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten

Doel

Technology Base heeft als doel de integrale gebiedsontwikkeling, binnen door de deelnemers gestelde kaders van het Projectgebied - ten behoeve van toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de economie, ecologie, natuur, woningbouw en leefbaarheid van de regio.

Het planologisch kader voor de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Dinkelland en Enschede, structuurvisies en de Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit voormalige Vliegbasis Twenthe.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Technology Base
Datum van oprichting 18-07-2020
Telefoon (053) 480 00 90 (algemeen)
Internet https://www.technologybase.nl (algemeen)
https://www.technologybase.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@technologybase.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.technologybase.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?