Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-07-2021 Op 13-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
Noord-Holland
Postadres Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (gemeente Heemstede)
E-mail gemeente@heemstede.nl (gemeente Heemstede)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Heemstede

Bevoegdheden

Artikel 2 Belang, taken en reikwijdte van de Regeling

 1. De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het gemeenschappelijke belang van een goed beheer van Informatievoorziening, en bijbehorende dienstverlening aan de Gemeenten.

 2. De beleidsbepalende bevoegdheden en de bevoegdheid om de financiële kaders vast te stellen blijven berusten bij de Gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

 3. De Centrumgemeente houdt ter uitvoering van de Regeling binnen de eigen ambtelijke organisatie een werkeenheid in stand aangeduid als de Uitvoeringsorganisatie.

 4. De Uitvoeringsorganisatie van de Centrumgemeente voert mede namens de Gemeenten de taken uit en oefent de bevoegdheden uit die noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde belangen te behartigen voor zover de hiermee verband houdende kosten passen binnen de begroting.

 5. Ter uitwerking van lid 4 maken de Gemeenten binnen de kaders van deze Regeling nadere afspraken over de uit te oefenen bevoegdheden en mandaten.

 6. De Uitvoeringsorganisatie wordt belast met de uitvoering van alle taken in de volgende deelgebieden:

  1. beheer: het ontwikkelen, inkopen, installeren, inrichten, testen en beveiligen van de Informatievoorziening, inclusief periodiek testen op correcte werking, de permanente bewaking, performance- en capaciteitscontrole met het doel om de werking van de diensten op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden.

  2. ondersteunen: het op strategisch en tactisch niveau adviseren over effectieve inzet van Informatievoorziening en het op operationeel niveau beantwoorden van vragen en herstellen van dienstverlening bij verstoring daar van.

 7. Voor deze taken worden de niveaus van dienstverlening gedefinieerd in het Informatieplan die kaderstellend is voor de inrichting van de Uitvoeringsorganisatie.

 8. Zowel de Uitvoeringsorganisatie als elk van de Gemeenten is bevoegd tot het doen van voorstellen tot wijziging van deze taken.

 9. Ingeval de uitvoering van bepaalde wetten, besluiten en regelingen ondergebracht in de Uitvoeringsorganisatie of de Gemeenten, niet langer onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en dit leidt tot een zodanige vermindering van taken dat dit gevolgen heeft voor de omvang van de Uitvoeringsorganisatie, dan zijn de Gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gevolgen, inclusief de financiële gevolgen waaronder eventuele wachtgeldverplichtingen.

Artikel 8 Beleid

 1. Het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de voorbereiding van beleid voor de in artikel 2 vermelde taken. Beleidswijzigingen op het gebied van Informatievoorziening worden opgenomen in het Informatieplan.

 2. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleid voor de uitvoering van de in artikel 2 vermelde taken blijft bij de Gemeenten.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het gemeenschappelijke belang van een goed beheer van Informatievoorziening, en bijbehorende dienstverlening aan de Gemeenten.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?