Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-07-2021 Op 21-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Het Rond 6e
3701 HS Zeist
Postadres Postbus 13
3700 AA Zeist

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Archiefzorgdrager Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Artikel 4. Taakstelling en bevoegdheden

  1. Binnen de doelstelling van het vorige artikel verricht de RDWI als basispakket de daarop gerichte beleids- en uitvoerende taken voor de deelnemers in het kader van de aan die deelnemers opgedragen of in de toekomst op te dragen taken zoals opgenomen in de Wet invoering Participatiewet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Inburgering, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en alle overige op voornoemde algemeen verbindende voorschriften gebaseerde of daarmee samenhangende regelingen.

  2. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun bevoegdheden op grond van die wetten en regelingen over aan de betreffende bestuursorganen van de RDWI.

  3. In het verband met de in het vorige lid bepaalde overdracht kunnen de deelnemers, om lokale accenten te kunnen aanbrengen, voorbehouden maken met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden omtrent het minimabeleid en overige onderdelen uit die wetten en regelingen.

  4. De deelnemers kunnen afzonderlijk besluiten die taken en bevoegdheden als pluspakket op- of over te dragen aan de betreffende bestuursorganen van de RDWI. Over deze pluspakket-taken worden met de RDWI afzonderlijke afspraken voor de te verlenen diensten, prestaties en de financiering ervan gemaakt.

  5. Met betrekking tot de uitvoering van de in de leden 1 en 2 van dit artikel overgedragen bevoegdheden en de uitoefening van de daarop gebaseerde taken worden door de deelnemers periodiek beleidskaders en beleidsprioriteiten geformuleerd. Hiervan afgeleid worden door de deelnemers in overleg met de RDWI prestatieafspraken opgesteld.

  6. Met betrekking tot een bedrijfsmatige uitvoering van de taken, zoals vermeld in het eerste lid, hebben het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur van de RDWI, ieder slechts ten aanzien van de eigen bevoegdheden, de bevoegdheid deel te nemen aan een of meer gemeenschappelijke regelingen op grond van de Wet.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2012 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-08-2012 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-08-2012 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-08-2012 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-08-2012 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

  1. De RDWI heeft als doel kwalitatief hoogwaardige diensten en producten aan te bieden aan de klanten en aan de deelnemers op de terreinen van werk, inkomen, sociale werkvoorziening, re-integratie, schuldhulpverlening, inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen.

  2. De RDWI zorgt daarbij voor een zodanige effectieve en efficiënte interne organisatie, dat die de periodiek gemaakte prestatieafspraken kan realiseren.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Alternatieve naam Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Afkorting RDWI
Datum van oprichting 01-08-2012
Telefoon (030) 692 95 00 (algemeen)
Fax (030) 692 95 14
Internet https://www.rsdkrh.nl (algemeen)
E-mail info@rdskrh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rsdkrh.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?