Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-05-2024 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hendrik van Wijnstraat 1
3232 TR Brielle
Postadres Postbus 79
3230 AB Brielle

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2020
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Streekarchief Voorne-Putten
Archiefzorgdrager Streekarchief Voorne-Putten

Bevoegdheden

Artikel 9 bevoegdheden

 1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toe die noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van taken die bij deze gemeenschappelijke regeling aan het Streekarchief Voorne-Putten zijn opgedragen en die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

 2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaald, is het bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot:

  1. het vaststellen van de jaar- en meerjarenbeleidsplannen;

  2. het opstellen van voorwaarden voor toetreding;

  3. het voorstaan van de belangen van het Streekarchief Voorne-Putten bij andere overheden, instellingen, diensten en personen;

  4. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring van recht of bezit.

 3. Het bestuur kan ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Streekarchief Voorne-Putten met één of meer gemeenten afspraken maken om de daarop gerichte activiteiten te leveren.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2024 Gemeente Voorne aan Zee College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van het Streekarchief Voorne-Putten is in het samenwerkingsgebied:

a. uitvoering geven aan de Archiefwet; alsmede het

b. vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor het publiek.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Streekarchief Voorne-Putten
Datum van oprichting 01-02-1984
Telefoon (0181) 34 99 99 (algemeen)
Internet https://streekarchiefvp.nl (algemeen)
https://www.streekarchiefvp.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@streekarchiefvp.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.streekarchiefvp.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?