Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 200
6400 AE Heerlen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stadsregio Parkstad Limburg
Archiefzorgdrager Stadsregio Parkstad Limburg

Bevoegdheden

Artikel 9 Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

 1. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur volgen uit de wet, deze Regeling of zijn door de colleges overgedragen. Overgedragen bevoegdheden berusten bij het Dagelijks Bestuur.

 2. Het Dagelijks Bestuur heeft de navolgende taken en bevoegdheden ter uitvoering van de Kernagenda zoals genoemd in artikel 2, lid 3 en uitgewerkt in het Blauwe Schema:

  • het uitoefenen van een regionale platformfunctie

  • het nemen van besluiten ten aanzien van bovenregionale, bovengemeentelijke afstemmings- vraagstukken alsmede het bepalen op welke manier dergelijke vraagstukken kunnen worden afgewikkeld;

  • het namens de regio, zijnde alle Parkstad-Limburggemeenten, kunnen reageren op van hogere overheden ontvangen documenten, waaronder het geven van inspraakreacties;

  • het voorbereiden van regionaal beleid;

  • het vaststellen van regionaal beleid voor zover dit een collegebevoegdheid betreft;

  • het opstellen en vaststellen van regionale beleidsregels;

  • het toetsen van de toepassing en uitvoering van regionaal beleid;

  • het programmeren en vaststellen van regionale programmeringen en regionale programma’s;

  • het regionaal monitoren;

  • het regionaal ontwikkelen van instrumenten en

  • het verstrekken van financiële middelen/subsidies (voor zover -regionaal- budget voorhanden is.)

 3. Door de colleges overgedragen bevoegdheden worden onverwijld door het Algemeen Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, aan de Bestuurscommissies overgedragen. Het Dagelijks Bestuur heeft hierdoor primair de verantwoordelijkheid voor:

  1. de besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling.

  2. het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad.

  3. het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen/Bestuurscommissies-overstijgende onderwerpen (grensoverschrijdende samenwerking daarbij inbegrepen.

  4. het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad Limburg-organisatie

  5. de communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke organisaties.

  6. de afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten.

 4. De bestuursorganen van deze Regeling kunnen bepalen op welke wijze verandering kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat niet kan worden besloten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Stadsregio Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende Gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie en circulaire economie), sociaal economische structuurversterking en grensoverschrijdende samenwerking.

 2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle Gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uit maken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak; de procesverantwoordelijkheid kan echter ook buiten de Stadsregio Parkstad Limburg worden gelegd.

 3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval:

  1. ruimte

  2. energie en duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie en circulaire economie)

  3. mobiliteit;

  4. economie & toerisme;

  5. wonen & herstructurering;

  6. sociaal-economische structuurversterking: (verbinding) onderwijs/arbeidsmarkt, Gezonde

  7. Basisschool van de Toekomst (GBT), verlengde schooldag en kansrijke start;
   
  8. grensoverschrijdende samenwerking

  9. zoals weergegeven in het Blauwe Schema.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stadsregio Parkstad Limburg
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (045) 570 01 23 (algemeen)
06 28 65 30 20 (redacteur)
Internet https://parkstad-limburg.nl (algemeen)
E-mail info@parkstad-limburg.nl (algemeen)
i.demandt@parkstad-limburg.nl (redacteur)
Contactpagina https://parkstad-limburg.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?