Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-12-2021 Op 15-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westlandseweg 1
3144 CZ Maassluis
Postadres Postbus 234
3140 AE Maassluis

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Rogplus
Archiefzorgdrager Rogplus

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. De colleges delegeren de volgende taken naar Rogplus:

  1. Indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de toegang tot algemene voorzieningen vallend onder genoemde wet, uitgezonderd maatschappelijke opvang en - vanaf 1 januari 2023 - alle vormen van jeugdhulp;

  2. Inkoop maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en - vanaf 1 januari 2023 - alle vormen van jeugdhulp uitgezonderd het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), Gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis;

  3. Het contractmanagement voor bovengenoemde voorzieningen;

  4. Het informatiemanagement voor bovengenoemde voorzieningen.

 2. De in het voorgaande lid vermelde taken kunnen nader worden uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeenten en het openbaar lichaam Rogplus.

 3. De colleges zijn bevoegd aanvullende bevoegdheden op- dan wel over te dragen aan het algemeen bestuur dan wel het dagelijks bestuur, mits deze passen binnen de in artikel 3 genoemde belangen.

 4. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

 5. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1994 Gemeente Maassluis College van burgemeester en wethouders
01-01-1994 Gemeente Schiedam College van burgemeester en wethouders
01-01-1994 Gemeente Vlaardingen College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling is door de colleges getroffen voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van in ieder geval de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en - vanaf 1 januari 2023 - de Jeugdwet, dan wel voor andere taken in het sociaal domein die de colleges, met instemming van de raden, delegeren aan Rogplus.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Rogplus
Datum van oprichting 01-01-1994
Telefoon (010) 870 11 11 (algemeen)
Internet https://www.rogplus.nl (algemeen)
E-mail info@rogplus.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rogplus.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?