Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-07-2020 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-01-2024 Op 25-01-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Demmersweg 140
7556 BN Hengelo
Postadres Postbus 845
7550 AV Hengelo (OV)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Beleidsterreinen overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden en toepasselijkheid Gemeentewet

 1. Ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde belangen dragen de deelnemende gemeenten aan GBTwente de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot:

  1. de heffing en invordering van belastingen en rechten, en

  2. de uitvoering van kwijtschelding;

  3. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

 2. De deelnemers kunnen bij separaat besluit bevoegdheden overdragen met betrekking tot overige taken voor wat betreft de in artikel 4, lid 3 genoemde belangen.

 3. Aan GBTwente worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 4. De uit te voeren taken, werkzaamheden en randvoorwaarden worden nader geduid in separate dienstverleningsovereenkomsten per deelnemer en fiscale uitvoeringsovereenkomsten per derde.

 5. Het algemeen bestuur kan besluiten tot deelneming/toetreding in een belangenvereniging/werkgeversvereniging ter behartiging van één of meer belangen van GBTwente, onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2009 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-07-2013 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, om die gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, welke verband houden met een efficiënte en effectieve uitvoering van de onder artikel 4, tweede, derde en vierde lid, genoemde uitvoeringstaken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Afkorting GBTwente
Datum van oprichting 01-01-2009
Telefoon (088) 646 48 00 (algemeen)
Internet https://www.gbtwente.nl (algemeen)
https://gbtwente.nl/contactgegevens (contactformulier)
E-mail info@gbtwente.nl (algemeen)
Contactpagina https://gbtwente.nl/contactgegevens

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?