Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Geldend van 11-03-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-06-2023 Op 15-03-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
4571 BG Axel
Postadres Postbus 81
4570 AB Axel

Algemene informatie

Citeertitel Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z

Bevoegdheden

Artikel 6: Doel, taken en opdrachten

 1. De BGTS bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomst artikel 7 van het Verdrag en beschikt over de ruimste handelingsbekwaamheid die in elk Benelux-land aan rechtspersonen wordt toegekend.

 2. De rechtsbevoegdheid komt de BGTS slechts toe voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken en de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

 3. De BGTS werkt voor alle inwoners van het werkgebied (Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, St- Laureins) en schenkt bijzondere aandacht aan mensen die minder mogelijkheden of kansen hebben.

  De BGTS heeft tot taak mensen te stimuleren hun leven in (eigen) handen te nemen en actief te participeren aan de samenleving. De BGTS gaat met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen.

  De BGTS ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, netwerken en organisaties.

  De BGTS pakt problemen aan door zich te richten op de oplossingen.

  De BGTS bouwt aan goed samenleven in buurten en wijken.

 4. De BGTS maakt activiteitenplannen, verstrekt diensten, geeft voorlichting, registreert bestaande voorzieningen met de mogelijkheden tot hulpverlening, verricht onderzoek naar wensen en behoeften, werkt samen met betrokken instanties en heeft aandacht voor de welzijnscomponenten in het beleid.

 5. Ter realisatie van zijn doel en ter uitoefening van de hem opgedragen taken, heeft de BGTS volgende bevoegdheden, die naargelang de noodzaak kunnen worden uitgebreid:

  • het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het in lid 3 en 4 aangegeven doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen

  • het samenwerken en overeenkomsten sluiten met personen, inrichtingen of diensten

  • het verwerven en beheren van fondsen ter realisering van de doelen

  • het formuleren van voorstellen inzake onder de bevoegdheid vallende aangelegenheden

  • het instellen van permanente of ad hoc adviesgroepen

  • het instellen of bevorderen van onderzoeken

  • het uitbrengen van adviezen

  • het geven van voorlichting

  • De uitvoering van voormelde taken kan, voor zover het interne recht van de betrokken landen dit toestaat, gepaard gaan met een overdracht van bevoegdheid van regeling en bestuur van de deelnemers aan de BGTS en dit mits aanpassing van de statuten, waarbij de overgedragen bevoegdheden en de gevolgen van de overdracht nauwkeurig worden bepaald

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Assenede
01-01-2007 Gemeente Kaprijke
01-01-2007 Gemeente Sint-Laureins
01-01-2007 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Wachtebeke

Doel

De BGTS werkt voor alle inwoners van het werkgebied (Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, St- Laureins) en schenkt bijzondere aandacht aan mensen die minder mogelijkheden of kansen hebben.

De BGTS heeft tot taak mensen te stimuleren hun leven in (eigen) handen te nemen en actief te participeren aan de samenleving. De BGTS gaat met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen.

De BGTS ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, netwerken en organisaties.

De BGTS pakt problemen aan door zich te richten op de oplossingen.

De BGTS bouwt aan goed samenleven in buurten en wijken.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z
Alternatieve naam BGTS aan-z
Datum van oprichting 01-01-2007

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?