Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 19-08-2022 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 19-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
Gelderland
Postadres Postbus 100
6980 AC Doesburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Archiefzorgdrager Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

  1. Voor de behartiging van de in artikel 3, eerste lid genoemde belangen vervult het bestuur van het Streekarchivariaat alle taken die de wet aan de colleges toekent.

  2. De colleges dragen in dat kader alle in de wet aan hen toegekende bevoegdheden over aan het bestuur van het Streekarchivariaat.

  3. Het Streekarchivariaat zal in het kader van de belangen vermeld in artikel 3, tweede lid, zorgdragen voor de ontwikkeling van een samenhangend cultuur-historisch beleid, waarin in ieder geval de lokale en regionale geschiedbeoefening gestimuleerd zal worden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
09-01-1959 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
09-01-1959 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
09-01-1959 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
09-01-1959 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het Streekarchivariaat heeft tot doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemers in gezamenlijkheid te behartigen, alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.

  2. Het Streekarchivariaat heeft tevens als doel het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Afkorting SALD
Datum van oprichting 09-01-1959
Telefoon (0316) 59 51 11 (algemeen)
Internet https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/ (algemeen)
E-mail sald@freeler.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/contact/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?