Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-02-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
3941 JT Doorn
Postadres Postbus 300
3720 AH Bilthoven

Algemene informatie

Citeertitel De gemeenschappelijke regeling RID Utrecht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder RID
Archiefzorgdrager RID

Bevoegdheden

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

  1. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen hun taken en bevoegdheden over die bij of krachtens de wet, waaronder artikel 160 lid 1 sub a aan hen zijn opgedragen, om het doel verwoord in artikel 3, het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het terrein van ICT van deze regeling te verwezenlijken. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden toegekend aan het bestuur van de RDWI in de regeling van de RDWI.

  2. De RID verleent, onverminderd het bepaalde in lid 1, alleen diensten aan organisaties binnen het in artikel 2 genoemde rechtsgebied. Met instemming van het algemeen bestuur kunnen ook diensten worden aangeboden aan organisaties buiten het in dit artikel genoemde rechtsgebied en op grond van artikel 26 van deze regeling toe mogen treden.

  3. De RID kan op verzoek, indien het algemeen bestuur hiertoe besluit, binnen de gedelegeerde bevoegdheden, nader te omschrijven taken gaan uitvoeren. Een besluit hiertoe vermeldt alsdan de wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder deze taken worden uitgevoerd.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2012 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Algemeen bestuur,
Dagelijks bestuur

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel het uitvoeren van taken die zien op het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het terrein van ICT en de hiervoor benodigde middelen, waaronder soft- en hardware voor de deelnemers aan de RID.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan RID
Datum van oprichting 01-07-2012
Telefoon (088) 031 04 00 (algemeen)
Internet https://www.rid-utrecht.nl (algemeen)
E-mail info@rid-utrecht.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rid-utrecht.nl/#contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?