Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-01-2024 Op 02-01-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Plassenschap Loosdrecht e.o.
Archiefzorgdrager Plassenschap Loosdrecht e.o.

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

 1. Ter verwezenlijking van de in artikel 3, tweede lid, genoemde te behartigen belangen worden aan het Plassenschap de volgende taken en bevoegdheden overgedragen:

  1. het aanleggen, onderhouden en eventueel exploiteren van recreatieve voorzieningen en het uitvoeren van andere werken verband houdend met het te behartigen belang;

  2. het instandhouden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit;

  3. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, al dan niet door strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven, die de belangen van de recreatie, bescherming van natuur en landschap of het nautisch beheer van het openbaar water betreffen;

  4. de taken en bevoegdheden die ingevolge de Scheepvaartverkeerswet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn toegekend aan het bevoegd gezag;

e. het heffen van rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid onder a en b, van de Gemeentewet en de rechten waarvan heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt;

f. de gemeentelijke bevoegdheid ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht;

g. de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet;

h. het in samenhang met de taken en bevoegdheden genoemd onder a. tot en met h. toepassen van de in de Algemene wet bestuursrecht en in andere relevante regelgeving opgenomen procedures.

 1. De besturen van de deelnemende gemeenten zijn niet langer bevoegd gebruik te maken van de door haar ingevolge het eerste lid overgedragen bevoegdheden.

 2. Het Plassenschap neemt met andere recreatieschappen deel aan een gemeenschappelijke regeling: de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Daaraan wordt de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van grensoverschrijdend gemeenschappelijk beleid opgedragen en daarbij is het personeel dat voor het Plassenschap werkzaam is, in dienst.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
01-01-2007 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is getroffen ter behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, de bescherming van natuur en landschap voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het gebied.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Plassenschap Loosdrecht e.o.
Datum van oprichting 05-07-1957
Telefoon (035) 655 95 95 (algemeen)
Internet http://www.wijdemeren.nl (algemeen)
E-mail info@wijdemeren.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?