Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Industrieschap "De Plaspoelpolder"

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-05-2024 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres House of Future
Frijdastraat 7
2288 EX Rijswijk
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Archiefzorgdrager Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Beleidsterreinen ruimte en infrastructuur

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. Het Industrieschap heeft tot doel - door middel van het aanleggen, herstructureren en exploiteren van bedrijventerreinen, waaronder het verrichten van alle taken die met deze doelstelling samenhangen, daaronder begrepen het verwerven van gronden ten behoeve van bedrijventerreinen, desnoods door middel van onteigening, het uitgeven (in erfpacht) van deze gronden en voorts het stichten, verwerven, herontwikkelen, vervreemden en exploiteren van bedrijfsgebouwen, alles in de ruimste zin van het woord - bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid.

  2. Onder de taak van het Industrieschap is niet begrepen de bij de deelnemende gemeenten berustende openbare taken, waaronder de reiniging en het onderhoud van openbare wegen, het afvoeren van water en vuilnis, de openbare verlichting, de Brandweer en het bouwtoezicht.

  3. Het Industrieschap zal bij de uitvoering van zijn taken zoveel mogelijk gebruik maken van diensten van de deelnemende gemeenten, die door de deelnemende gemeenten tegen kostendekkend tarief worden aangeboden. Deze afgenomen diensten komen voor rekening van het Industrieschap.

  4. Ten behoeve van de in het eerste lid vermelde taken kan het Industrieschap onder meer besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het Industrieschap te brengen.

  5. Het Industrieschap is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze vallen binnen het kader van de in artikel 5 genoemde taken, voor andere dan de deelnemende gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid.

Artikel 4

Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op taken en bevoegdheden die aan colleges zijn toebedeeld.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1953 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders
01-01-1953 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Industrieschap heeft tot doel - door middel van het aanleggen, herstructureren en exploiteren van bedrijventerreinen, waaronder het verrichten van alle taken die met deze doelstelling samenhangen, daaronder begrepen het verwerven van gronden ten behoeve van bedrijventerreinen, desnoods door middel van onteigening, het uitgeven (in erfpacht) van deze gronden en voorts het stichten, verwerven, herontwikkelen, vervreemden en exploiteren van bedrijfsgebouwen, alles in de ruimste zin van het woord - bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Alternatieve naam IPP Haaglanden
Afkorting IPP
Datum van oprichting 01-01-1953
Telefoon (070) 326 15 37 (algemeen)
Internet https://ipphaaglanden.nl (algemeen)
E-mail ipphaaglanden@rijswijk.nl (algemeen)
Sociale Media IPP Haaglanden (LinkedIn)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?