Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-06-2024 Op 17-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bergstraat 4
6711 DD Ede
Gelderland
Postadres Postbus 9022
6710 HK Ede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regio De Vallei
Archiefzorgdrager Regio De Vallei
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

ARTIKEL 4 BEVOEGDHEDEN

 1. Aan het bestuur van de regio worden geen bevoegdheden overgedragen.

 2. In afwijking van lid 1 kunnen bevoegdheden worden overgedragen, indien alle deelnemers daartoe eensluidend besluiten en het algemeen bestuur instemt met de overdracht van bevoegdheden.

 3. Voor de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 3 kunnen de colleges mandaat verlenen aan het bestuur van de regio, alsmede aan de regiosecretaris. Het betreffende bestuursorgaan stemt in met de mandaatverlening. Voor mandaatverlening aan de regiosecretaris is de instemming van het algemeen bestuur vereist, onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1992 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
01-01-1992 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regio heeft tot doel:

  In het belang van de deelnemende gemeenten een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen en andere categorieën van afvalstoffen.

 2. De regio heeft tot taak:

 3.  Gezamenlijk aanbesteden, contracteren en beheren van contracten ten aanzien van de daarvoor door de deelnemende gemeenten aan te wijzen onderdelen van de verwerking van huishoudelijk afval;
  
 4.  Afstemmen en in samenwerking ontwikkelen van beleid, uitwisselen van kennis en ervaring en adviseren over huishoudelijk afval ten behoeve van de deelnemende gemeenten.
  

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio De Vallei
Afkorting RDV
Datum van oprichting 01-01-1992
Telefoon (0318) 68 04 80 (algemeen)
E-mail regiodevallei@ede.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?