Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-12-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 71 79 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl/venj (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (5)

Functies

Directeur mw. mr. E.D.G. Kiersch
Plv. directeur mr. M. Tj. Bouwes
Directiesecretaris J. Wolters
Secretariaat Directeur Secretariaat Directeur

Organisatiebeschrijving

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) zorgt voor de algemene wetboeken en andere algemene wetten zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht. Verder ontwikkelt en beheert DWJZ samen met de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties van Veiligheid en Justitie wetgeving voor beleidsterreinen waarvoor de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld rechtshandhaving, rechtspleging, juridische beroepen en penitentiaire wetten. Bovendien draagt DWJZ bij aan de totstandkoming van beleid en wetgeving van andere ministeries alsmede van internationale regelgeving. De Minister van Veiligheid en Justitie is ook een verantwoordelijk voor de bevordering van wetgevingskwaliteit voor de gehele rijksoverheid. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: voldoet de wet aan de Grondwet en aan internationale verplichtingen? Legt de wet geen nodeloze lasten op? Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Of is er misschien een alternatief voor wetgeving? Ook deze taak is neergelegd bij DWJZ. Tenslotte is DWJZ ook belast met andere juridische taken, zoals de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en van civielrechtelijke procedures, het opstellen van convenanten, het toetsen van beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de advisering van de departementsleiding in juridisch-bestuurlijk gecompliceerde aangelegenheden, de zorg voor de juridische kwaliteitsborging en het onderhouden van het contact met de landsadvocaat.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?