Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-08-2020 Op 22-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Bankrasweg 1B
1183 TP Amstelveen
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijk regeling Groengebied Amstelland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Groengebied Amstelland
Archiefzorgdrager Groengebied Amstelland

Bevoegdheden

Artikel 3,

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het bestuur van het schap de volgende bevoegdheden toegekend: a. het vaststellen van verordeningen, op overtreding waarvan een geldboete van de tweede categorie kan worden gesteld, b. het heffen van rechten, als bedoeld in artikel 229, 1e lid onder a en b, van de Gemeentewet en in artikel 221, onder b van de Provinciewet, de rechten waarvan heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt en de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, c. Het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht (ongeklede recreatie), indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan, d. Het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 8.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor wat betreft het gestelde in bijlage I, categorie 19, sub g, onder 1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer (gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen, -voertuigen) indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan, e. Het uitoefenen van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 122 van de Provinciewet indien en voor zover de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van door het bestuur van het schap vastgestelde regels.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1982 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1982 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1982 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1982 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1982 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Groengebied Amstelland
Datum van oprichting 01-01-1982
Telefoon (020) 496 56 56 (algemeen)
Internet https://www.groengebied-amstelland.nl (algemeen)
E-mail info@groengebied-amstelland.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?