Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Noord-Holland
Postadres Postbus 251
1400 AG Bussum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Regio Gooi en Vechtstreek
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | stoffen,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
verkeer | rail- en wegverkeer

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden Regio

  1. Ten behoeve van de uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer wordt aan het algemeen bestuur van de Regio overgedragen de bevoegdheid tot het vaststellen van de afvalstoffenverordening als bedoeld in artikel 10.23 van de Wet milieubeheer.

  2. Ten behoeve van de uitvoering van artikel 5 van de Wet publieke gezondheid wordt aan het dagelijks bestuur van de Regio overgedragen de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet publieke gezondheid.

  3. Ten behoeve van de uitvoering van de taken vermeld in artikel 5 lid 5(leerplicht c.a.) wordt aan het algemeen bestuur de bevoegdheid tot daden van regeling en bestuur overgedragen.

  4. Ten behoeve van de uitvoering van de taken vermeld in artikel 5 lid 5 worden aan het dagelijks bestuur de navolgende bevoegdheden overgedragen:

    1. de bevoegdheden die in de Leerplichtwet 1969, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra worden toegekend aan het college van burgemeester en wethouders;

    2. de bevoegdheid om bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 tweede lid Gemeentewet toe te passen indien dit dient tot handhaving van de regels van de Leerplichtwet 1969.

  5. Ten behoeve van de uitvoering van de taken vermeld in artikel 5 lid 6 en lid 7 wordt aan het dagelijks bestuur overgedragen de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens.

  6. Bij het uitoefenen van de onder 1 vermelde bevoegdheden worden de bij en krachtens de geldende wetgeving ter zake gestelde regels in acht genomen.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2013 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Weesp College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2013 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Doel van deze regeling is de samenwerking tussen de gemeenten zodanig vorm te geven dat de voor een gezamenlijke aanpak relevante taakstellingen en doelen voor de komende jaren kunnen worden aangepakt in een daarop toegesneden besturingsvorm onder regie van de deelnemende gemeenten en onder waarborging van betrokkenheid van gemeenteraden bij de regionale samenwerking.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Gooi en Vechtstreek
Datum van oprichting 01-07-2013
Telefoon (035) 692 64 44 (algemeen)
Fax (035) 692 64 40
Internet https://www.regiogv.nl/ (algemeen)
E-mail info@regiogv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiogv.nl/over-ons/contact/
Sociale Media Regio Gooi en Vechtstreek (LinkedIn)
@RegioGV (X)

Wijzigingsgeschiedenis (6)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?