Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 402
9400 AK Assen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Drenthe
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Drenthe
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken

Aan de veiligheidsregio worden de volgende taken overgedragen.

 1. Algemeen

  1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

  2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

  3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten over de brandweerzorg, waartoe behoort: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

  5. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

  6. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder 1d, 2, 3 en 4 genoemde taken.

 2. Brandweer

  Het instellen en in stand houden van de Brandweer Drenthe die in ieder geval de volgende taken uitvoert:

  1. het voorkomen , beperken en bestrijden van brand;

  2. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  3. het waarschuwen van de bevolking;

  4. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;

  5. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;

  6. taken in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

 3. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

  Het instellen en in stand houden van de GHOR Drenthe die in ieder geval de volgende taken uitvoert:

  • de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;

  • de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

 4. Meldkamer

  1. het gezamenlijk met de besturen van de veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer, die in ieder geval de volgende taken uitvoert:

  2. • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle actuele hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie;

   • het bieden van een adequaat hulpaanbod;

   • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

  3. de meldkamer staat onder leiding van een directeur. De besturen van de veiligheidsregio’s Groningen, Frylân en Drenthe benoemen de directeur na overleg met het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening en door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie.

  4. De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur over de wijze waarop de meldkamer functioneert en heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en aangesteld houden van personeel van de meldkamer.

Artikel 5 Facultatieve taken

 1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meer deelnemende gemeenten of voor andere gemeenten indien deze daarom verzoeken en het bestuur dit verzoek inwilligt.

 2. De dienstverlening geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de gemeente of gemeenten die het aangaat. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke prestaties de veiligheidsregio zal leveren, de kosten die bij de gemeente in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan.

 3. De in lid 2 genoemde kosten maken geen deel uit van de in artikel 29 lid 2 genoemde gemeentelijke bijdrage.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Westerveld College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De veiligheidsregio behartigt de belangen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

  1. de brandweerzorg;

  2. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  3. de geneeskundige hulpverlening.

 2. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor:

  1. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer;

  2. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Drenthe
Afkorting VRD
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0592) 32 46 60 (algemeen)
Internet https://www.vrd.nl (algemeen)
E-mail info@vrd.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?