Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postadres Postbus 66
9700 AB Groningen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (of regeling VR Groningen)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Groningen
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Groningen
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 7 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden regeling

Regionale brandweer: met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de regionale brandweer is het bepaalde in de Wet veiligheidsregio’s van toepassing.

GHOR: de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR betreffen de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in de regio.

Tot de taken behoort ook de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.

Meldkamerfunctie: het veiligheidsbestuur kan besluiten aan het in het artikel 10, onder g genoemde van de Wet veiligheidsregio’s, uitvoering te geven in een verband dat voorziet in de meldkamerfunctie voor een gebied groter dan het eigen werkgebied.

Gemeentelijke kolom: de taken van de regeling op het terrein van de gemeentelijke kolom omvatten de zorg voor de gemeentelijke processen van rampenbestrijding en crisisbeheersing, aangemerkt als bevolkingszorg.

De taken omvatten voorts de op basis van de processen bevolkingszorg door de gemeenten gezamenlijk te treffen maatregelen en voorzieningen met het oog op een ramp of crisis.

De taken omvatten tevens de gezamenlijk vormgegeven ondersteuning van individueel door deelnemende gemeenten te treffen maatregelen en voorzieningen ter zake van de bevolkingszorg.

Veiligheidsregio algemeen: In aanvulling op het in de wet gemelde worden onder de overgedragen taken en bevoegdheden ook verstaan de verordenende bevoegdheden, benodigd voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio Groningen opgedragen taken, voor zover zij niet blijkens wet of memorie van toelichting de bevoegdheid van de onderscheiden raden dienen te blijven.

Artikel 6 Bevoegdheden veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Groningen heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken.

Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet aan een ander bestuursorgaan van de regeling zijn opgedragen, behoren aan het veiligheidsbestuur.

De Veiligheidsregio Groningen is bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling en andere rechtsvormen waar die in het bijzonder aangewezen moeten worden geacht voor de behartiging van door de regeling te dienen belangen.

De taken van de regeling zijn bepaald door de Wet veiligheidsregio’s

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Westerkwartier College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling stelt zich ten doel om door regeling en bestuur en door een doelmatige organisatie en coördinatie via intergemeentelijke samenwerking uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. bevolkingszorg; e. melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Groningen
Afkorting VGR
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (088) 162 50 00 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiogroningen.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/contactformulier (contact)
E-mail info@vrgroningen.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?