Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-07-2020 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-07-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 383
7500 AJ Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Veiligheidsregio Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Twente
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Twente
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Aan de Veiligheidsregio zijn de taken en bevoegdheden opgedragen zoals vermeld in de artikelen 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 6 Bevoegdheden van regeling en bestuur

  1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

  2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

Artikel 7 Bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen

  1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het aangaan van geldleningen en van rekeningcourantovereenkomsten.

  2. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de op grond van het bepaalde in het vorige lid opgenomen en op te nemen gelden op basis van de geldende financiële verdeelsleutel.

Artikel 8 Dienstverlening

  1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van diensten op het gebied van veiligheid voor één of meer deelnemende gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.

  2. Een besluit tot dienstverlening wordt genomen door het algemeen bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.

  3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeenten gebracht.

Artikel 9 Deelneming

De veiligheidsregio is bevoegd tot het aangaan van en deelnemen in een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan wordt ingesteld.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Twente
Afkorting VRT
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (088) 256 78 00 (algemeen)
Internet https://www.vrtwente.nl (algemeen)
E-mail info@vrtwente.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?