Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA Kapelle
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 79
4420 AC Kapelle
Telefoon (0113) 33 31 87 (algemeen)
06 13 54 63 40 (Mobiel)
Internet https://www.olazzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@olazzeeland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Bevoegdheden

Artikel 3 Belangen en bevoegdheden

1 Het openbaar lichaam heeft tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

2 De te verrichten taken worden collectief uitgevoerd, tenzij het algemeen bestuur anders besluit.

3 Ter uitvoering van het in lid 1 omschreven doel heeft het openbaar lichaam de volgende taken: a. de zorg voor de verwijdering van afvalstoffen;b. het desgevraagd adviseren van de deelnemers over het uitvoeren van relevante bepalingen van de Wet milieubeheer en de daaruit voortvloeiende voorschriften; c. het vaststellen van de tarieven voor de verwijdering van afvalstoffen; d. het uitvoeren of doen uitvoeren van andere taken op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, zo het algemeen bestuur daartoe besluit, met dien verstande dat aldus aan deelnemers zonder hun instemming geen andere verplichtingen kunnen worden opgelegd dan die voort vloeien uit deze regeling;e. het geven van voorlichting op het gebied van afvalpreventie en -verwijdering;f. het op verzoek van een of meerdere deelnemers uitvoeren of doen uitvoeren van een andere taak op het gebied van afvalstoffenverwijdering.

4 Verder heeft het openbaar lichaam tot doel het in stand houden van een Natuur- en Milieu-educatief centrum, uiteindelijk leidend tot het mogelijk oprichten en in stand houden van een zelfstandig Natuur- en Milieu-educatief centrum ten behoeve van de Zeeuws-Vlaamse deelnemers van deze regeling.

5 De taken, genoemd in lid 3 onder sub f en lid 4 worden door het openbaar lichaam niet uitgevoerd ten behoeve van de deelnemers, die geen gebruik maken van de betreffende faciliteit. De kosten, verbonden aan de uitvoering van een faciliteit komen volledig ten laste van de deelnemers, die wel van de faciliteit gebruik maken

6 Ingeval het algemeen bestuur besluit tot uitvoering van een taak als genoemd onder lid 3 sub f ten behoeve van een of meerdere deelnemers zullen omtrent de uitvoering en de gevolgen daarvan nadere afspraken met deze deelnemer(s) gemaakt worden.

7 De deelnemers dragen, met in achtneming van lid 3 aan het openbaar lichaam over al hun bevoegdheden tot regeling en bestuur en tot deelname aan het maatschappelijk verkeer ter behartiging van de in het eerste en tweede lid genoemde belangen en taken.

8 De bevoegdheid van het openbaar lichaam tot het heffen van belastingen betreft uitsluitend de rechten voor het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van personeel van het openbaar lichaam.

9 De deelnemers waarborgen jegens de geldverschaffers de nakoming van de door het openbaar lichaam aangegane geldleningen en verstrekte onvoorwaardelijke en onherroepelijke garanties, zulks onder het doen van afstand van de voorrrechten en weren welke de wet aan borgen toelaat.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-09-2009 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2009 Gemeente Vlissingen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering. Verder heeft het openbaar lichaam tot doel het in stand houden van een Natuur- en Milieu-educatief centrum, uiteindelijk leidend tot het mogelijk oprichten en in stand houden van een zelfstandig Natuur- en Milieu-educatief centrum ten behoeve van de Zeeuws-Vlaamse deelnemers van deze regeling.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Afkorting O.L.A.Z.
Datum van oprichting 01-09-2009
Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA Kapelle
Postadres Postbus 79
4420 AC Kapelle
Telefoon (0113) 33 31 87 (algemeen)
06 13 54 63 40 (Mobiel)
Internet https://www.olazzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@olazzeeland.nl (algemeen)
h.vermaire@kapelle.nl

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.