Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Westwal 37
4461 CM Goes
Postadres Postbus 345
4460 AS Goes

Algemene informatie

Citeertitel De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Bevoegdheden

Artikel 6: Taken en bevoegdheden

 1. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland voert alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s (laatstgenoemde wet voor zover in het kader van de geneeskundige hulpverlening) aan de raad, het college of de burgemeester zijn opgedragen.

 2. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland verleent, onverminderd het bepaalde in lid 1, alleen diensten aan gemeenten binnen het in artikel 2 genoemde rechtsgebied. Met instemming van het algemeen bestuur kunnen ook diensten worden aangeboden buiten het in dit artikel genoemde rechtsgebied.

 3. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland kan op verzoek, indien het algemeen bestuur hiertoe besluit, binnen de gedelegeerde bevoegdheden, nader te omschrijven taken gaan uitvoeren. Een besluit hiertoe vermeldt alsdan de wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder deze taken worden uitgevoerd.

 4. Ten behoeve van de uitvoering van taken ingevolge de Wet op de lijkbezorging draagt het college van burgemeester en wethouders van de vestigingsplaats zorg voor de benoeming van artsen van de dienst tot gemeentelijk lijkschouwer

 5. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland voert de taken en bevoegdheden uit in het kader van de Jeugdwet ten behoeve van de gemeenten:

  1. welke zijn overgedragen aan het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam in artikel 7 van deze regeling

  2. alsmede

  3. welke bij afzonderlijk eensluidend besluit van het (de) bevoegde bestuursorga(a)n(en) van alle gemeenten aan het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam worden gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend en door het bestuur zijn aanvaard.

Artikel 7: Taken en bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

Het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam heeft de volgende taken en bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet als bedoeld in artikel 6, vijfde lid onder a:

a. het uitvoeren van taken uit de Jeugdwet door middel van het contracteren en subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; dit omvat ook het beëindigen van deze contracten door opzegging of ontbinding en het terugvorderen van deze subsidies;

b. voeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor Jeugdhulp;

c. onderhandelen met aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp;

d. verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve van de monitoring en verantwoording;

e. bewaken van de Zeeuws brede afspraken;

f. gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeenten over zaken betreffende de inkoop en subsidiëren van Jeugdhulp;

g. voeren van de financiële administratie;

h. contractenbeheer;

i. aanspreekpunt voor aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp en gemeenten.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-09-2006 Gemeente Borsele Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Goes Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Hulst Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Kapelle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Middelburg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Noord-Beveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Reimerswaal Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Schouwen-Duiveland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Sluis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Terneuzen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Tholen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Veere Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-09-2006 Gemeente Vlissingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet op de lijkbezorging en de Jeugdwet.

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Datum van oprichting 01-09-2006
Telefoon (0113) 24 94 00 (algemeen)
Fax (0113) 24 94 49
Internet https://www.ggdzeeland.nl (algemeen)
https://www.ggdzeeland.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@ggdzeeland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdzeeland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?