Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 11-03-2010 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-12-2021 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Heerenveen
Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
Postadres Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure
Archiefzorgdrager Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure
Beleidsterreinen economie

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden

1 Aan de Ontwikkelingsmaatschappij worden de volgende bevoegdheden overgedragen:

Ruimtelijke ordening en bouwen

• de bevoegdheid van de raad en het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van de raad en het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân te besluiten op verzoeken tot het nemen van een projectbesluit (artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân te besluiten op verzoeken om, met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn met een maximum van vijf jaar, voor die termijn ontheffing te verlenen van de in het werkingsgebied geldende bestemmingsplannen (artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om te besluiten op verzoeken om ontheffing van de in het werkingsgebied geldende bestemmingsplannen, zoals bedoeld in artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening juncto. artikel 4.1.1 Besluit ruimtelijke ordening evenwel met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, lid 1, sub b;

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân te besluiten op aanvragen om een verzoek om binnenplanse ontheffing zoals opgenomen in de voor het werkingsgebied vigerende bestemmingsplannen;

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân te besluiten op aanvragen om een reguliere bouwvergunning (artikel 44 Woningwet);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om de aanhoudingsplicht voor de beslissing op bouwaanvragen te doorbreken (artikel 50, lid 3, Woningwet);

milieu

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om te beslissen op aanvragen om een milieuvergunning (artikel 8.1 en 8.2 Wet milieubeheer);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om de beperkingen waaronder de milieuvergunning is verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, te wijzigen, aan te vullen of in te trekken, dan wel alsnog beperkingen aan te brengen of alsnog voorschriften aan de vergunning te verbinden, voor zover blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt (artikel 8.22 Wet milieubeheer);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om de beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, te wijzigen, aan te vullen of in te trekken, dan wel alsnog beperkingen aan te brengen of voorschriften aan een vergunning te verbinden in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 8.23 Wet milieubeheer);

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om op aanvraag van de vergunninghouder, beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, te wijzigen, aan te vullen of in te trekken, dan wel alsnog deze beperkingen aan te brengen of voorschriften aan een vergunning te verbinden (artikel 8.24 Wet milieubeheer)

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om een milieuvergunning voor een inrichting geheel of gedeeltelijk intrekken in de gevallen zoals genoemd in artikel 8.25 Wet milieubeheer

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om de milieuvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken op verzoek van de vergunninghouder, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet (artikel 8.26 Wet milieubeheer);

uitritvergunning

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân om te beslissen op verzoeken om vergunning te verlenen voor het maken van een uitweg naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg en verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg (artikel 2.1.5.3 APV Heerenveen, artikel 2.1.5.3 APV Skarsterlân).

reclame

• de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen alsmede van het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân op verzoeken om vergunning te verlenen voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is (artikel 4.4.2 APV Heerenveen; artikel 4.4.3 APV Skarsterlân).

2 onder het voorgaande is mede begrepen het beslissen op bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen beslissingen die door organen van de Ontwikkelingsmaatschappij zijn genomen.

De behandeling daarvan vindt plaats op de wijze als bepaald in de Verordening op de commissie voor bezwaar- en beroepschriften zoals deze is vastgesteld door de gemeente Skarsterlân.

3 indien er sprake is van vernummering van de artikelnummers en -leden waarop de in lid 1 genoemde bevoegdheden zijn gebaseerd, treden de vernummerde artikelnummers en -leden in de plaats van de voorheen van toepassing zijnde artikelnummers en -leden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-01-1992 Gemeente Heerenveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente De Fryske Marren Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel: het stimuleren van de ontwikkeling en verzorgen van een optimale afstemming van de in het werkingsgebied gelegen bedrijventerreinen, dit overeenkomstig het in 1989 door de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen gesloten convenant.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure
Datum van oprichting 16-01-1992
Telefoon (0513) 61 76 17 (gemeente Heerenveen)
14 0513 (gemeente Heerenveen)
Fax (0513) 61 74 75
Internet https://www.heerenveen.nl (gemeente Heerenveen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (gemeente Heerenveen)
Contactpagina https://www.heerenveen.nl/contact-overzicht/adressen-en-openingstijden/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?