Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Hobahostraat 92
2161 HE Lisse
Postadres Postbus 255
2160 AG Lisse

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Archiefzorgdrager Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Bevoegdheden

Artikel 5: Taak en opdracht

 1. Door de colleges van de deelnemers is aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband de uitvoering en het vaststellen van de beleidsregels/nadere regels, overgedragen van:

  1. de Participatiewet;

  2. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);

  3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);

  4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

  5. de Wet inburgering (Wi) zoals deze luidde op 31 december 2012 en de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Stb. 2012, 430)de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko), voor zover het de individuele verstrekkingen betreft;

  6. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar het betreft de maatwerkvoorziening;

  7. de Regeling gehandicapten parkeerkaart (GPK);

  8. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening alsmede de afgifte van verklaringen op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de indiening van verzoekschriften tot instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden als bedoeld in artikel 432 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  9. De uitbetaling en administratieve afhandeling van het persoonsgebonden budget (PGB) als bedoeld in de Jeugdwet;

  10. Algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen van de genoemde wet- en regelgeving;

  11. Wet- en regelgeving die in plaats treedt of voorheen van toepassing was van de onder a. tot en met i. genoemde wet- en regelgeving, alsmede het ter zake geldende overgangsrecht.

 2. Het samenwerkingsverband adviseert (het bestuur van) de deelnemers en doet beleidsvoorstellen over de te voeren beleidskaders op het terrein van werk & inkomen en sociale zekerheid en de lokale / regionale arbeidsmarkt, de maatschappelijke ondersteuning en gemeentelijke schulddienstverlening. Het samenwerkingsverband vertegenwoordigt binnen haar bevoegdheden de deelnemers in alle met bovengenoemde taken samenhangende overlegstructuren.

 3. Het samenwerkingsverband biedt personele ondersteuning bij de oefening voor, respectievelijk de uitvoering van, de van toepassing zijnde rampenplannen van de deelnemers.

Artikel 6: Bevoegdheden

Om de belangen genoemd in artikel 4 te kunnen verwezenlijken zijn door de colleges van de deelnemers de bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedragen aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband ten aanzien van de uitvoering van de in artikel 5 nader genoemde wetten en regelingen, alsmede de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur, algemeen verbindende voorschriften en uitvoeringsregelingen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2002 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
01-06-2002 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders
01-06-2002 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders
01-06-2002 Gemeente Noordwijkerhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De belangen die de deelnemers nastreven door deel te nemen in deze regeling zijn:

  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen;

  • Vermindering van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke deelnemers;

  • Efficiëntere uitvoering van de aan het samenwerkingsverband opgedragen taken.

 2. Het samenwerkingsverband behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de wetten waarvan de uitvoering is overgedragen aan het samenwerkingsverband. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en diens zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Alternatieve naam ISD Bollenstreek
Datum van oprichting 01-06-2002
Telefoon (0800) 956 70 00 (algemeen)
Internet https://www.isdbollenstreek.nl (algemeen)
E-mail info@isdbollenstreek.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?