Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Kiltunnelweg 100
3316 ES Dordrecht
Postadres Kiltunnelweg 100
3316 ES Dordrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Archiefzorgdrager Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ten behoeve van de verwezenlijking van de taakstelling, zoals vermeld in artikel 2, tweede lid, komen aan het wegschap de volgende bevoegdheden toe:

a. het bijeenbrengen van de financiële middelen, nodig voor het in stand houden, beheren en exploiteren van de tunnel en de aansluitende wegen;

b. het toegankelijk stellen van de tunnel voor elke verkeersdeelnemer, die de wens te kennen geeft tegen betaling van een vergoeding de tunnel te gebruiken, waarbij voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer door middel van lijndiensten vrijgesteld zijn van het betalen van tol;

c. het vaststellen van, al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, verordeningen;

d. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;

e. het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen, dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1989 Gemeente Binnenmaas College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Gemeente Strijen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

  1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Wegschap Tunnel Dordtse Kil”, hierna te noemen het wegschap. Het wegschap is gevestigd te Dordrecht.

  2. Dit wegschap heeft, in het belang van de ontsluiting van de gebieden van de deelnemers, tot taak het in stand houden, beheren en exploiteren van de tunnel en de aansluitende wegverbindingen en bijbehorende installaties.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Datum van oprichting 01-01-1989
Telefoon (078) 654 08 35 (algemeen)
Internet https://www.kiltunnel.nl (algemeen)
E-mail info@kiltunnel.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kiltunnel.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?