Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede
Postadres Postbus 64
3960 BB Wijk bij Duurstede

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Archiefzorgdrager Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken en bevoegdheden

 1. Ter verwezenlijking van het doel worden in ieder geval, met inachtneming van het bepaalde in wettelijke voorschriften en deze regeling, de in artikel 5 genoemde taken verricht.

 2. Het RHC Zuidoost Utrecht is in het kader van de doelstelling bevoegd tot het op verzoek van één of meerdere deelnemende gemeenten en/of derden verrichten van diensten.

 3. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 2 vermeldt ten minste de wijze van kostenberekening en de overige voorwaarden.

Artikel 5

 1. Het RHC Zuidoost Utrecht heeft tot taak:

  • de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;

  • het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten voor zover deze niet zijn overgebracht;

  • het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

 2. Aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie RHC Zuidoost Utrecht komen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toe die noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van taken die bij deze gemeenschappelijke regeling aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht zijn opgedragen en die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-09-1996 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-09-1996 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-09-1996 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-09-1996 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vianen College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van het RHC Zuidoost Utrecht is het in het samenwerkingsgebied

 • uitvoering geven aan de Archiefwet; alsmede

 • vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor het publiek.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Afkorting RAZU
Datum van oprichting 01-09-1996
Telefoon (088) 530 01 70 (algemeen)
Internet https://www.razu.nl (algemeen)
https://www.razu.nl/praktisch-actueel/contact/ (contactformulier)
E-mail info@razu.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.razu.nl/praktisch-actueel/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?