Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Reinigingsdienst Waardlanden
Archiefzorgdrager Reinigingsdienst Waardlanden

Bevoegdheden

Artikel 3

  1. De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van deze taken en uitoefening van bevoegdheden op deze terreinen.

  2. In het kader van haar doelstelling heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie tot taak het inzamelen, verwijderen of het collectief doen inzamelen of doen verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen ter voldoening van de bij of krachtens de Wet Milieubeheer aan de gemeente opgelegde verplichting. Tot deze taak behoort in ieder geval het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, brengstations en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

  3. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie heeft voorts tot taak het op verzoek van een of meerdere gemeenten uitvoeren of doen uitvoeren van andere gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals bijvoorbeeld: zwerfafval, gladheidsbestrijding, graffitiverwijdering en ongediertebestrijding.

  4. De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft verder tot taak het inzamelen en verwijderen van bedrijfsafval.

  5. Het bestuur is bevoegd tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van de belangen van de bedrijfsuitvoeringsorganisatie.

  6. Een besluit, zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Giessenlanden College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Leerdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Molenwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zederik College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van deze taken en uitoefening van bevoegdheden op deze terreinen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst Waardlanden
Datum van oprichting 01-01-2016
Fax (0183) 63 76 00

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.