Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Tribuut belastingsamenwerking
Archiefzorgdrager Tribuut belastingsamenwerking

Bevoegdheden

Artikel 4 Advisering

De bedrijfsvoeringsorganisatie adviseert de deelnemers over de voorbereiding en de opstelling van belastingbeleid en belastingverordeningen, waarvan de heffing en invordering bij of krachtens deze regeling is overgedragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haarbestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de belangen genoemd in artikel 3.

  2. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten.

  3. De Gemeentewet is in voorkomende gevallen van overeenkomstige toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 6 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

De bedrijfsvoeringsorganisatie is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. dienstverlening aan private partijen of publieke lichamen anders dan de deelnemers.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen en rechten;

b. de uitvoering van kwijtschelding;

c. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tribuut belastingsamenwerking
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?