Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Tribuut belastingsamenwerking
Archiefzorgdrager Tribuut belastingsamenwerking

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden

 1. Aan de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt overgedragen de bevoegdheid tot

  1. de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen;

  2. de uitvoering van de kwijtscheldingsregels.

 2. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur hun bevoegdheden over inzake:

  1. de Wet waardering onroerende zaken, en

  2. de gemeentelijke belastingen met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in:

   1. artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

   2. ii. de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet;

    iii. de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

    iv. de Verordening op de heffing en invordering van de haven-, kade- en opslaggelden van de gemeente Lochem.

 3. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten.

Artikel 6 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

 1. De bedrijfsvoeringsorganisatie is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

  1. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

  2. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

  3. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

  4. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

  5. dienstverlening aan private partijen of publieke lichamen anders dan de deelnemers.

 2. Het bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31a van de wet.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van kwijtschelding;

c. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tribuut belastingsamenwerking
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?