Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Tribuut belastingsamenwerking
Archiefzorgdrager Tribuut belastingsamenwerking

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden

 1. Aan de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt overgedragen de bevoegdheid tot

  1. de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen;

  2. de uitvoering van de kwijtscheldingsregels.

 2. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur hun bevoegdheden over inzake:

  1. de Wet waardering onroerende zaken, en

  2. de gemeentelijke belastingen met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in:

   1. artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

   2. ii. de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet;

    iii. de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

    iv. de Verordening op de heffing en invordering van de haven-, kade- en opslaggelden van de gemeente Lochem.

 3. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten.

Artikel 6 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

De bedrijfsvoeringsorganisatie is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. dienstverlening aan private partijen of publieke lichamen anders dan de deelnemers.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van kwijtschelding;

c. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tribuut belastingsamenwerking
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?