Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-05-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-05-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-05-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Noord-Holland
Postadres Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Contactgegevens

Telefoon (020) 540 48 86 (algemeen)
Internet https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl (algemeen)
E-mail woz@amstelveen.nl (vragen over WOZ-waarde)
belastingen@amstelveen.nl (vragen over aanslag)
invordering@amstelveen.nl (vragen over betaling)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Amstelveen

Bevoegdheden

Artikel 4. Mandaat collegebevoegdheden

  1. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten vastgestelde belastingverordeningen , voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 7 van deze regeling, is overgedragen aan de ambtenaren van de gastheergemeente.

  2. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de colleges van de gastgemeenten als bedoeld in het eerste lid.

  3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt niet opgedragen aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gastheergemeente kan wel namens de colleges van de gastgemeenten alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

  4. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de gastheergemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan ambtenaren van de gastheergemeente.

Artikel 5. Overgedragen collegebevoegdheden

Het college van de gastheergemeente kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de in artikel 232, tweede lid onder b, bedoelde ambtenaar een andere ambtenaar van de gastheergemeente in de plaats treedt.

Artikel 6. Ambtelijke bevoegdheden

  1. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder a Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de gastheergemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van hun gemeente.

  2. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder b Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van hun gemeente.

  3. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder c Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingambtenaren aan als belastingambtenaren van hun gemeente.

  4. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder d Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als belastingambtenaar van hun gemeente.

  5. Dit artikel is slechts van toepassing op de heffing en invordering van belastingen zoals die in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 7, zijn opgenomen.

Artikel 7. Overdracht uitvoering gemeentelijke belastingen

Door de gastheer gemeente worden op het moment van het aangaan van deze vernieuwde gemeenschappelijke regeling onderstaande belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, uitgevoerd voor zover de uitvoering is overgedragen of niet is ingetrokken. Door de gastheergemeente wordt een laatste stand van zaken vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en wordt daarin aangeven welke belastingen door de gastheergemeente worden uitgevoerd.

de heffing en invordering van:

a. de onroerende-zaakbelastingen, artikel 220 Gemeentewet;

b. de hondenbelasting, artikel 226 Gemeentewet;

c. de rioolheffing, artikel 228a Gemeentewet;

d. de afvalstoffenheffing bedoeld in artikel 15.33 Wet milieubeheer;

e. de roerende-zaakbelasting, artikel 221 Gemeentewet;

f. de baatbelasting, artikel 222 Gemeentewet;

g. de forensenbelasting, artikel 223 Gemeentewet;

h. de toeristenbelasting, artikel 224 Gemeentewet;

i. de watertoeristenbelasting, artikel 224 Gemeentewet;

j. de reclamebelasting, artikel 227 Gemeentewet;

k. de precariobelasting, artikel 228 Gemeentewet;

l. de grafrechten, artikel 229 Gemeentewet;

m. de BIZ-bijdrage, artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones

n. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 8. Dienstverleningsovereenkomst

In de dienstverleningsovereenkomst, te sluiten door de colleges van de gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In de dienstverleningsovereenkomst worden in ieder geval geregeld:

a. de te heffen en in te vorderen belastingen;

b. de uitvoeringskaders;

c. de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de gastheergemeente moet voldoen;

d. de verplichtingen tussen de colleges van de gemeenten, en

e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in paragraaf 2.3.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?