Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Breda
Archiefzorgdrager Gemeente Breda

Bevoegdheden

Artikel 5 Mandaat

  1. Aan het College van de Centrumgemeente wordt door de colleges van de Gemeenten mandaat verleend om namens de Colleges van de Gemeenten, voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde doel en de daartoe opgedragen taken zoals aangegeven in artikel 4, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van Veilig Thuis in de ruimste zin des woords en het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures.

  2. Het College van de Centrumgemeente is bevoegd aan de medewerkers van de Centrumgemeente een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de volgende bevoegdheden:

    1. subsidieverlening aan Veilig Thuis;

    2. het beheer van de projectkosten (incidentele restmiddelen);

    3. het beslissen op bezwaar en het voeren van beroepsprocedures.

  3. De Colleges van de Gemeenten kunnen de in deze Regeling verleende mandaten alleen intrekken onder de voorwaarde dat zij de activiteiten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling gedurende 12 maanden na intrekking bij Veilig Thuis blijven onderbrengen.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2019 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met de volgende doelen:

a. de samenwerking verankeren tussen de Colleges van de Gemeenten bij de zorg voor één Veilig Thuis;

b. de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten vanuit de Wmo, de Jeugdwet en het terrein van veiligheid en openbare orde ten aanzien van Veilig Thuis door mandaat en volmacht op te dragen aan het College van de Centrumgemeente. Hierdoor wordt het behalen van schaalvoordelen, het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers door actief informeren en communiceren, het afstemmen van de opdracht van de regiogemeenten aan Veilig Thuis, de beheersing van de middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van risico’s geregeld.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?