Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-04-2022 Op 24-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-04-2022 doorgevoerd.
Geldend van 12-05-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 85242
3508 AE Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Archiefzorgdrager Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Beleidsterreinen natuur en milieu

Bevoegdheden

Artikel 20

Ten aanzien van bevoegdheden die deelnemers aanvullend op deze regeling in mandaat opdragen aan het dagelijks bestuur of de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst gelden de volgende voorschriften:

a. opdracht van taken en bevoegdheden door de deelnemer(s) aan de Regionale uitvoeringsdienst kan plaatsvinden op voorstel van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of één of meer deelnemers.

b. het dagelijks bestuur voert daartoe overleg met de deelnemers en eventueel met andere daarvoor in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen.

c. het dagelijks bestuur werkt de beoogde opdracht uit en legt die vast in een conceptbesluit, voorzien van een financiële onderbouwing als bedoeld in de artikelen 30 en 31, en van een regeling van de inhoudelijke en personele gevolgen, ter vaststelling door het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten

Doel

  1. De Regionale uitvoeringsdienst behartigt, met inachtneming van hetgeen hierover in de regeling is bepaald, de belangen van de deelnemers tezamen en van iedere deelnemer afzonderlijk op het gebied van de fysieke leefomgeving, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Regionale uitvoeringsdienst gemandateerd is.

  2. De Regionale uitvoeringsdienst draagt zorg voor een organisatie ter behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen en van de ter uitvoering daarvan opgedragen en overeengekomen taken.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Alternatieve naam RUD Utrecht 2.0
Datum van oprichting 01-01-2014
Fax (030) 799 86 88

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.