Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-11-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Limburg
Postadres Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Contactgegevens

Telefoon 14 043 (algemeen (Maastricht))
Internet https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl (algemeen)
https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/contact/ (contact)
E-mail jeugd@maastricht.nl (algemeen (Maastricht))

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Maastricht
Archiefzorgdrager Gemeente Maastricht

Bevoegdheden

Artikel 3 - Centrumgemeente constructie

 1. De regionale verwerving van de jeugdhulp wordt uitgevoerd door de centrumgemeente. Deze gemeente treedt namens de deelnemende gemeenten op als inkopende of subsidiërende partij.

 2. De deelnemende gemeenten verlenen de centrumgemeente daartoe opdracht tot het verrichten van de in artikel 4 genoemde taken namens de deelnemende gemeenten overeenkomstig artikel 8, vierde lid van de Wgr.

 3. De centrumgemeente aanvaardt deze opdracht en richt daartoe een inkoopteam in binnen de eigen ambtelijke organisatie.

 4. De kosten van inrichting en instandhouding van het inkoopteam als bedoeld in het vorige lid worden door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen en verdeeld op de wijze zoals vastgelegd in het service-level agreement zoals de deelnemers dat met de centrumgemeente aangaan.

5.

a. De centrumgemeente draagt zorg voor het beslissen op aanvragen om subsidie, binnen tevoren door de deelnemende gemeenten in regioverband vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders, onder exclusieve toepassing van de Algemene subsidieverordening van de centrumgemeente en op basis van een door het college van de centrumgemeente vast te stellen subsidieregeling.

b. De centrumgemeente wordt tevens gemandateerd te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a.

c. De onder a en b bedoelde mandaatverlening ziet op een afdoeningsmandaat- en een ondertekeningsmandaat.

d. De onder a en b bedoelde mandaatverlening omvat mede het verrichten van handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de betreffende besluiten.

e. De centrumgemeente is bevoegd om bij afzonderlijk besluit ten aanzien van de uitoefening van de in dit lid bedoelde mandaten ondermandaat te verlenen.

 1. De centrumgemeente fungeert als bestuurlijk partner voor de subsidieontvangende instellingen en draagt zorg voor de beleidscoördinatie op het vlak van de werkzaamheden van de instellingen en stemt dit af met de deelnemende gemeenten in het periodieke regionale overleg.

 2. De centrumgemeente wordt hiermee voorts volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-11-2018 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
01-11-2018 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

De deelnemende gemeenten zijn een onderlinge samenwerking aangegaan gericht op de doelstellingen zoals verwoord onder de leden 1 en 2 van dit artikel en op basis van de uitgangspunten zoals verwoord onder de leden 3 tot en met 6 van dit artikel:

 1. Het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de jeugdhulptaken, zoals vastgelegd in de beleidsplannen Jeugd van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet.

 2. Het delen van kennis en expertise in de regio die nodig zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdhulpbeleid.

 3. De samenwerking wordt zodanig ingericht dat zij garant staat voor continuïteit en duurzaamheid van de jeugdhulp.

 4. In de vormgeving van deze gezamenlijk uit te voeren jeugdhulp wordt maximaal aangesloten op de wijze van inrichting van de lokale jeugdhulptaken in de deelnemende gemeenten.

 5. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de nieuwe jeugdhulptaken.

 6. Deze centrumregeling betreft de taken die de centrumgemeente voor de deelnemers verricht ten behoeve van de verwerving van de dienstverlening van de jeugdhulp zoals omschreven in artikel 4 van deze regeling.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?