Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-08-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-04-2021 Op 22-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-04-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Genieweg 46c
1981 LN Velsen-Zuid
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Spaarnwoude
Archiefzorgdrager Recreatieschap Spaarnwoude
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer

Bevoegdheden

Art. 5, 1e en 2e lid Artikel 5 Bevoegdheden

1. Aan het bestuur van het recreatieschap worden ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen en ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden toegekend die aan de bestuursorganen van de deelnemers toebehoren evenals alle bevoegdheden van regeling en bestuur voortvloeiende uit de Wgr, de Gemeentewet en de Provinciewet, met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld en voorts met inachtneming van hetgeen in deze regeling verder is bepaald.

2. Onder de in het eerste lid overgedragen bevoegdheden worden ten minste verstaan:

a. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen, voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang;

b. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

c. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, niet zijnde deelnemers aan de regeling, tot het verrichten van adviserende, ondersteunde en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van natuur en recreatie.

d. het vaststellen van verordeningen, al dan niet door stafbepaling of bestuursdwang te handhaven, strekkende tot de uitoefening van de belangen en de taken van het recreatieschap, met in achtneming van het bepaalde in artikel 156, tweede en derde lid van de Gemeentewet;

e. het vaststellen van een legesverordening;

f. het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht;

g. het uitoefenen van de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 2.1 en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor wat betreft het gestelde in Bijlage I, onderdeel C, categorie 19, onder 19.1, onder g en ten eerste van het Besluit omgevingsrecht.

h. het sluiten van een overeenkomst met een uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van taken die op grond van deze regeling aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1979 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1979 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1979 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1979 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1979 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Binnen het gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende tekening, bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, tot stand brengen van een evenwichtig natuurlijk milieu, tot stand brengen van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Spaarnwoude
Alternatieve naam Recreatiegebied Spaarnwoude
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (023) 520 28 20 (algemeen)
Internet https://www.spaarnwoudepark.nl/ (algemeen)
E-mail info@spaarnwoudepark.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?