Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-04-2024 Op 08-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Horapark 4
6717 LZ Ede
Gelderland
Postadres Postbus 9024
6710 HM Ede

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst de Vallei
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst de Vallei

Bevoegdheden

Artikel 8 Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat en volmacht aan het openbaar lichaam.

Artikel 9 beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het aangaan van geldleningen, waaronder begrepen het aangaan van rekening courant-verhoudingen met een hoger gezamenlijk maximum dan € 500.000,-;

b. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

c. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

d. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

e. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

f. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-11-2012 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst de Vallei
Afkorting OddV
Datum van oprichting 14-11-2012
Telefoon (088) 116 99 00 (algemeen)
Internet https://www.oddevallei.nl (algemeen)
https://www.oddevallei.nl/contact (contact)
E-mail info@oddevallei.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?