Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-08-2023 Op 13-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Postadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder West-Brabants Archief
Archiefzorgdrager West-Brabants Archief

Bevoegdheden

Bevoegdheden van het algemeen bestuur - Artikel 9

 1. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, oefent het algemeen bestuur de overgedragen bevoegdheden uit die bij of krachtens de Archiefwet en de Gemeentewet zijn of worden toegekend aan de colleges en die nodig zijn ter behartiging van de in artikel 3 omschreven doelstelling van het West-Brabantse Archief.

 2. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot deelnemen aan een andere gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de wet

 3. De volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn niet overdraagbaar:

  1. het aanwijzen en ontslaan van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, alsmede de overige leden van het dagelijks bestuur;

  2. het vaststellen van een regeling voor het financieel en administratief beheer;

  3. het vaststellen van een reglement van orde;

  4. het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uittreding en opheffing van deze gemeenschappelijke regeling.

 4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Bevoegdheden van het dagelijks bestuur - Artikel 14

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het West-Brabants Archief.

Hiertoe behoren onder meer:

a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

c. het beheren van de inkomsten en uitgaven van het West-Brabants Archief;

d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht op bezit;

f. het houden van een voortdurend toezicht op alles wat het West-Brabants Archief aangaat;

g. het vaststellen van het directiestatuut en een algemeen mandaat- en volmachtbesluit, zoals bedoeld in artikel 26 van de regeling;

h. het behartigen van de belangen van het West-Brabants Archief bij andere overheidslichamen en instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor het West-Brabants Archief van belang is;

i. het nemen van besluiten of het doen van een uitvoeringshandeling, waaronder begrepen besluiten en handelingen naar aanleiding van een uitspraak van een bestuursrechter.

Directeur - Artikel 26

 1. Ten aanzien van de bedrijfsvoering in de organisatie draagt het dagelijks bestuur zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk over in mandaat aan de directeur. In een door het dagelijks bestuur vast te stellen directiestatuut worden de taken en bevoegdheden van de directeur, alsmede de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering en naleving daarvan, nader omschreven. Op deze bepaling is hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 2. Het dagelijks bestuur stelt, uit een oogpunt van doelmatig en doeltreffend bestuur en de uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie, een algemeen mandaat- en volmachtbesluit vast.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2016 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Het West-Brabants Archief is ingesteld met als doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.

 2. Het West-Brabants Archief heeft tevens als doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan West-Brabants Archief
Afkorting WBA
Datum van oprichting 01-07-2016
Telefoon (085) 040 41 10 (algemeen)
(085) 040 41 11 (studiezaal)
Internet https://westbrabantsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@westbrabantsarchief.nl (algemeen)
studiezaal@westbrabantsarchief.nl (studiezaal)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?