Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Regio Twente

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Regio Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder SamenTwente
Archiefzorgdrager SamenTwente
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | energie,
economie | handel,
economie | kenniseconomie,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
verkeer | scheepvaart,
wonen | bouwen en verbouwen,
wonen | woningmarkt,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden inzake basispakket

Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4, lid 2, sub a t/m e genoemde belangen heeft Regio Twente de volgende bevoegdheden:

 1. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente:

  1. de instelling en instandhouding van een gezondheidsdienst als bedoeld artikel 14, lid 1 van de Wet publieke gezondheid ter uitvoering van de in deze wet in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 6b, 15 en 15a aan het college opgedragen taken;

  2. de in de Wet publieke gezondheid in de artikelen 16, 18, 27, 28 en 29 aan de gemeentelijke gezondheidsdienst toegekende taken en bevoegdheden;

  3. de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging;

  4. op verzoek van één of meer deelnemers de uitvoering van specifieke werkzaamheden.

 2. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning:

  1. uitvoeren en/of uitbesteden van taken waarvan de Jeugdwet en/of de Wmo 2015 beogen dat deze regionaal worden uitgevoerd:

  2. 1 advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;

   2 jeugdbescherming en jeugdreclassering;

   3 jeugdzorgplus;

   4 residentiële/specialistische jeugdzorg;

   5 crisisdienst.

  3. overige vrijwillig overeengekomen taken:

  4. 1 uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg;

   2 inrichten en inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt;

   3 inrichten van een advies- en consultatiefunctie;

   4 inrichten van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin.

 3. Sociaaleconomische structuurversterking:

  1. beheren regionale investerings- en stimuleringsfondsen;

  2. opzetten en uitvoeren projecten;

  3. aanvragen van subsidies voor projecten.

  4. initiëren van, participeren in en faciliteren van samenwerking met maatschappelijke partners;

 4. Recreatieve voorzieningen:

  1. bevordering van totstandkoming en instandhouding van publieke recreatieve/toeristische infrastructuur in Twente;

  2. aanleg, onderhoud en beheer van publieke recreatieve/toeristische voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben.

 5. Bovengemeentelijke belangenbehartiging:

  1. bevorderen van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers;

  2. bepleiten van de gezamenlijke belangen van alle of enkele deelnemende gemeenten bij andere overheden en maatschappelijke organisaties;

 6. Overig:

  1. het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit betreft de taken en bevoegdheden als bedoeld in dit artikel onder 1 tot en met 5;

  2. het treffen en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling tussen Regio Twente en andere openbare lichamen alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke gemeenschappelijke regeling, voor zover dit betreft de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering ten behoeve van Regio Twente en indien het algemeen bestuur daarmee unaniem instemt.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-1995 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regio Twente heeft met inachtneming van wat in deze regeling is bepaald, tot doel in de betreffende regio de volgende belangen te behartigen: openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, milieu en afvalverwerking, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, sociaal- economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, grensoverschrijdende samenwerking, arbeidsvoorziening, volkshuisvesting en grondbeleid.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SamenTwente
Datum van oprichting 01-05-1995
Telefoon (053) 487 65 43 (algemeen)
Internet https://samentwente.nl (algemeen)
E-mail info@regiotwente.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiotwente.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?