Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gezondheid

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gezondheid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder SamenTwente
Archiefzorgdrager SamenTwente
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | energie,
economie | handel,
economie | kenniseconomie,
economie | ondernemen,
economie | transport,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
verkeer | scheepvaart,
wonen | bouwen en verbouwen,
wonen | woningmarkt,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4, lid 2, sub a t/m c genoemde belangen heeft OLG de volgende taken en bevoegdheden:

 1. Publieke gezondheid:

  1. de instelling en instandhouding van een gezondheidsdienst als bedoeld artikel 14, lid 1 van de Wet publieke gezondheid

  2. Alle bij of krachtens de Wet publieke gezondheid aan het college toegekende taken en bevoegdheden;

  3. Alle bij of krachtens de Wet publieke gezondheid aan de gemeentelijke gezondheidsdienst toegekende taken en bevoegdheden;

  4. de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging;

  5. op verzoek van één of meer deelnemers de uitvoering van specifieke werkzaamheden.

 2. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning:

  1. uitvoeren en/of uitbesteden van taken waarvan de Jeugdwet en/of de Wmo 2015 beoogt dat deze regionaal worden uitgevoerd:

   1. jeugdbescherming en jeugdreclassering;

   2. jeugdzorgplus;

   3. residentiële/specialistische jeugdzorg;

   4. crisisdienst.

  2. overige vrijwillig overeengekomen taken:

   1. uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg;

   2. inrichten en inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt;

   3. inrichten van een advies- en consultatiefunctie;

   4. inrichten van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin.

 3. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling:a. de taken als bedoeld in of krachtens hoofdstuk 4 van de Wmo 2015.

 4. Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, verenigingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit betreft de taken en bevoegdheden als bedoeld in dit artikel onder 1 tot en met 3.

 5. Het bieden van werkgeverschap en/of andere organisatorische voorzieningen ten behoeve van ambtelijke capaciteit die door twee of meer deelnemers om doelmatigheidsredenen centraal wordt gebundeld.

 6. (vervalt per 1 januari 2022) Recreatieve voorzieningen:

  1. bevordering van totstandkoming en instandhouding van publieke recreatieve/toeristische infrastructuur in Twente;

  2. aanleg, onderhoud en beheer van publieke recreatieve/toeristische voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-1995 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
01-05-1995 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders

Doel

OLG heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het in zijn rechtsgebied bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van en zorg verlenen aan de bevolking of specifieke groepen daarvan.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SamenTwente
Datum van oprichting 01-05-1995
Telefoon (053) 487 65 43 (algemeen)
Internet https://samentwente.nl (algemeen)
E-mail info@regiotwente.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiotwente.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?