Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Alphen aan den Rijn
Archiefzorgdrager Gemeente Alphen aan den Rijn

Bevoegdheden

Artikel 5 – Bevoegdheden colleges

  1. Ter verwezenlijking van het doel, als bedoeld in artikel 2, kunnen de colleges van de regiogemeenten aan het college van Alphen aan den Rijn taken opdragen en bevoegdheden mandateren.

  2. De bevoegdheden die ter uitvoering van deze regeling worden gemandateerd, worden in een mandaatregeling opgenomen. De mandaatregeling wordt vastgesteld en gewijzigd door eensluidende besluiten van de colleges en burgemeesters van de gemeenten.

  3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door Alphen aan den Rijn namens de gemeenten.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het belang van deze regeling is het gezamenlijk vorm geven van de samenwerking op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken.

  2. Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de in artikel 4 van de regeling aan de centrumgemeente opgedragen taken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?