Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 27-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-12-2023 Op 05-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio West-Brabant
Archiefzorgdrager Regio West-Brabant
Beleidsterreinen economie,
economie | energie,
economie | handel,
economie | ondernemen,
economie | transport,
migratie en integratie | integratie,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
onderwijs en wetenschap,
onderwijs en wetenschap | basisonderwijs,
onderwijs en wetenschap | hoger onderwijs,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | begroting,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
verkeer | scheepvaart

Bevoegdheden

Taken en bevoegdheden Artikel 4

 1. De behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen omvat meer algemeen:

  1. de mogelijkheid tot coördinatie, planning, uitvoering, advies en overleg met betrekking tot genoemde beleidsterreinen evenals vertegenwoordiging en lobbyactiviteiten;

  2. het bevorderen van verdere bestuurlijke samenwerking.

 2. De behartiging van de belangen genoemd in artikel 3, tweede lid, omvat daarnaast nog de volgende taken:

  1. het bepalen van de inzet vanuit de gemeenschappelijke regeling bij de totstandkoming van de ambities en agenda van het triple helix overleg in het West‐Brabantse economische ontwikkelsysteem;

  2. het bepalen van de opgaven voor de gezamenlijke gemeenten zoals die voortvloeien uit de triple helix geformuleerde doelen;

  3. het bepalen van eventuele overige strategische doelen van de West‐Brabantse samenwerking op het gebied van de economische structuurversterking;

  4. het opstellen van een uitvoeringsprogramma met (meerjarige) doorvertaling van de bekostiging van geformuleerde actieprogramma’s in de begroting;

  5. het borgen van een integrale benadering van vraagstukken, waar aangewezen door afstemming tussen de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte;

  6. het beslissen over aanvragen voor bijdragen uit door het algemeen bestuur ingestelde fondsen.

 3. De belangen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, kunnen als facultatieve taak uitgevoerd worden.

 4. De belangen als bedoeld in artikel 3, derde lid, kunnen als collectieve of facultatieve taak uitgevoerd worden.

 5. Van een collectieve taak is sprake als 2/3 van de deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende 2/3 van het aantal inwoners, die taak aan de gemeenschappelijke regeling hebben opgedragen. De kosten van die collectieve taak komen ten laste van alle deelnemende gemeenten.

 6. Besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode genomen. De besluiten gelden voor de lopende bestuursperiode.

 7. Van een facultatieve taak is sprake als deelnemende gemeenten een taak aan RWB opdragen en het algemeen bestuur die taak aanvaardt. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeenten die de taak aan de regeling hebben opgedragen.

 8. Naast het bepaalde in de vorige leden kan het openbaar lichaam van een of meer deelnemende gemeenten en in samenhang daarmee van andere gemeenten en/of organisaties , opdrachten aannemen om diensten uit te voeren of uitvoeringstaken te verrichten.

 9. Deelnemende gemeenten kunnen bevoegdheden overdragen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam. Dit kan alleen nadat met het openbaar lichaam overeenstemming is bereikt over deze overdracht.

 10. Het algemeen bestuur kan besluiten om voor ondersteunende processen, als bedoeld in artikel 8, derde lid, WGR, deel te nemen in andere rechtspersonen, maar wel onder de voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze over het voorgenomen besluit daartoe aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.

 11. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
03-01-2011 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
03-01-2011 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West‐Brabant.

 2. Onder deze belangen vallen in elk geval:

  • Economie;

  • Arbeidsmarkt;

  • Mobiliteit;

  • Ruimte.

 3. Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio West-Brabant
Afkorting RWB
Datum van oprichting 03-01-2011
Telefoon (076) 502 72 00 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
https://www.west-brabant.eu/contact (contact)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)
Sociale Media Regio West-Brabant (LinkedIn)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?