Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-04-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-07-2023 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes
Postadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling SWVO
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Beleidsterreinen zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 8 - Bevoegdheden

  1. De in artikel 6 omschreven activiteiten kunnen ook voor andere rechtspersonen, niet zijnde de deelnemers worden uitgeoefend krachtens overeenkomst.

  2. Het algemeen bestuur besluit tot het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid. In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 11 neemt het algemeen bestuur dit besluit bij eenparigheid van stemmen.

  3. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid genoemd in het tweede lid niet delegeren en evenmin mandateren.

  4. Het algemeen bestuur ziet er bij de uitoefening van de in het tweede lid genoemde bevoegdheid op toe dat de opbrengst van activiteiten bedoeld in het eerste lid niet meer dan een marginaal percentage van de omzet van het samenwerkingsverband bedraagt. Het algemeen bestuur stelt hieromtrent nadere regels vast.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1993 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1993 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

SWVO is ingesteld om de gezamenlijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen inzake beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering ten aanzien van bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het terrein van de welzijnszorg. Hierbij gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij stelt zich in deze op als een dienstverlenende organisatie voor gemeenten. Is klantgericht en streeft naar een efficiënte en doelmatige ondersteuning van gemeenten, zodat zij hun (lokale) taken in het sociaal domein optimaal kunnen uitvoeren.

Bij de uitvoering van de kerntaken handelt het SWVO vanuit haar kernwaarden/ competenties, te weten expertise, verbinding, constante kwaliteit en resultaat.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Afkorting SWVO
Datum van oprichting 01-01-1993
Telefoon (0113) 24 23 66 (algemeen)
Internet https://www.swvo.nl (algemeen)
E-mail l.vanineveld@swvo.nl (secretariaat)
info@swvo.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?