Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 11-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest
Postadres Postbus 203
3760 AE Soest

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Archiefzorgdrager Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Bevoegdhedenverdeling Artikel 17

 1. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 3 en 4 genoemde doelen en taken berust bij het dagelijks bestuur alle bevoegdheid die niet krachtens deze regeling aan het algemeen bestuur of aan de voorzitter is opgedragen.

 2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot het:

  1. opstellen van de jaarlijkse kadernota;

  2. vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen;

  3. vaststellen en wijzigen van de begroting;

  4. vaststellen van de jaarrekening;

  5. vaststellen van de winstbesteminmg/verliesdekking;

  6. vaststellen van de confroleverordening;

  7. vaststellen van het treasurystatuut;

  8. vaststellen van het dienstverleningshandvest, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid;

  9. vaststellen van de model dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 5, derde lid;

  10. opstellen van voorwaarden voor toetreding;

  11. besluiten over toetreding en uittreding van (andere) deelnemers; en

  12. oprichten van, het mede oprichten van en het deelnemen in bedrijven.

 3. Voor zover de bevoegdheid in het eerste lid, onder k, het oprichten van en de deememing in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen behelst, besluit het algemeen bestuur hiertoe indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen publiek belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Het besluit wordt genomen bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 18

 1. Het algemeen bestuur kan, naast commissies van advies, commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

 2. De instelling van commissies, de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere regelingen met betrekking tot het functioneren van commissies, geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 en 25 van de wet.

 3. Het algemeen bestuur kan verordeningen vaststellen.

Artikel 19

 1. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het dagelijks bestuur onder meer belast met en bevoegd tot:

  1. dagelijkse bestuursaangelegenheden, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;

  2. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

  3. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

  4. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, dit met uitzondering van de secretaris-directeur;

  5. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld i n artikel 17, derde lid , juncto 31a van de wet;

  6. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, i n voorkomende gevallen anders beslist;

  7. het toezicht op het beheren van de financiën en eigendommen van het lichaam;

  8. het opstellen/aanpassen van een instructie voor de secretaris-directeur; en

  9. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten en personen waarmee contact voor het lichaam van belang is.

 2. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de
  bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders

Doel

Het lichaam heeft tot doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte, waaronder reinigingstaken voor haar deelnemers.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Afkorting RMN
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (0900) 603 92 22 (algemeen)
Internet https://www.rmn.nl (algemeen)
https://www.rmn.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@rmn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rmn.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?