Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-01-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postadres Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
Archiefzorgdrager Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland

Bevoegdheden

Bevoegdheden Artikel 10

  1. Het algemeen bestuur besluit op voorstel van het dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het takenpakket en de kosten die hieraan gekoppeld zijn. De taken zijn omschreven in artikel 4.

  2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks (deel)jaarplannen, (deel)begrotingen) en –(deel)jaarrekeningen vast voor beheerskosten en Veilig Thuis.

  3. Het lid Amsterdam zal via haar eigen begroting het door haar gewenste takenpakket voor de wettelijke taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub b vaststellen, tenzij in deze regeling hierop een uitzondering is vastgelegd.

  4. De leden Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zullen via hun eigen begroting van door hen gewenste takenpakket voor de wettelijke taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub b, vaststellen, tenzij in deze regeling hierop een uitzondering is vastgelegd.

  5. Het te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt voor een periode van vier jaar, te beginnen vanaf 2016 tot 2020 vastgesteld.

  6. Het algemeen bestuur kan het taken pakket tussentijds wijzigen. Mogelijke frictie kosten zijn voor de leden van de GR, zie artikel 28 lid 2.

  7. Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2008 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2008 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2008 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2008 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2008 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het lichaam heeft tot doel:

a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

b. het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

c. het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg;

d. het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling; met als doel onder andere:

-De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;

-Meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien.

e. Zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.

alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
Alternatieve naam GGD Amsterdam-Amstelland
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (020) 555 59 11 (algemeen)
Internet https://www.ggd.amsterdam.nl/ (algemeen)
https://formulier.amsterdam.nl/thema/ggd/info-ggd/Contactformulier-GGD/ (contactformulier)
Contactpagina https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?