Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-02-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Risseweg 8
6004 RM Weert
Postadres Postbus 82
6000 AB Weert

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Risse Groep
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Risse Groep
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 6 – Bevoegdheden

  1. De colleges dragen al hun bevoegdheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening over aan het bestuur, met uitzondering van de bevorderingsplicht als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening en de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen.

  2. De colleges dragen geen bevoegdheden in het kader van de Participatiewet over aan het bestuur.

  3. Een college kan beleidsregels vaststellen omtrent de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden door het bestuur.

  4. Een college gaat niet over tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beleidsregel dan nadat het bestuur in de gelegenheid is geweest zijn wensen en bedenkingen aan het betreffende college kenbaar te maken. Deze verplichting is niet van toepassing indien de vaststelling, wijziging of intrekking op voorstel van het bestuur gebeurt, of wanneer alle betrokken colleges gelijkluidende beleidsregels willen vaststellen, zij eenzelfde wijziging doorvoeren of zij allen beslissen tot intrekking.

  5. Het bestuur geeft een college alle door het college gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-07-2008 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders
07-07-2008 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
07-07-2008 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders

Doel

Het schap heeft tot doel:

a) aan zoveel mogelijk ingezetenen van de gemeenten, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening behoren, een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste voorwaarden, gericht op het behouden van, dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van de Wet sociale werkvoorziening.

b) het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vallen onder andere sociale wetgeving dan de Wet sociale werkvoorziening of nog werkzaam zijn in het reguliere bedrijfsleven, door het bieden van faciliteiten en werkervaringsmogelijkheden gericht op maximale participatie in het arbeidsproces.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Risse Groep
Datum van oprichting 07-07-2008
Telefoon (0495) 53 52 36 (algemeen)
Internet https://risse.nl (algemeen)
E-mail info@risse.nl (algemeen)
Contactpagina https://risse.nl/1/contact/algemeen

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?