Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 30-04-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2022 Op 06-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wedeka Hoofdkantoor
Electronicaweg 29
9503 GA Stadskanaal
Postadres Postbus 194
9500 AD Stadskanaal

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Wedeka Bedrijven

Bevoegdheden

Artikel 4 Besluiten taken en bevoegdheden

  1. Een college kan in een afzonderlijk besluit taken en bevoegdheden, met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet, voor wat betreft de tot de doelgroep Nieuw beschut onder de Participatiewet behorende ingezetenen aan Wedeka Bedrijven overdragen.

  2. Een college kan in een afzonderlijk besluit taken en bevoegdheden, met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet, voor zover het betreft arbeidsinschakeling ten aanzien van personen die door de deelnemers zijn aangemeld, en die vallen onder de werking van artikel 7, eerste lid, sub a van de Participatiewet aan Wedeka Bedrijven overdragen.

  3. Colleges kunnen bij afzonderlijk eensluidend besluit taken en bevoegdheden, met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet, voor wat betreft de tot de doelgroep Nieuw beschut onder de Participatiewet behorende ingezetenen aan Wedeka Bedrijven overdragen.

  4. Colleges kunnen bij afzonderlijk eensluidend besluit taken en bevoegdheden, met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet, voor zover het betreft arbeidsinschakeling ten aanzien van personen die door de deelnemers zijn aangemeld, en die vallen onder de werking van artikel 7, eerste lid, sub a van de Participatiewet aan Wedeka Bedrijven overdragen.

  5. De in het eerste tot en met vierde lid genoemde besluiten bevatten tevens de aanduiding van de specifieke bevoegdheden die door de deelnemers worden overgedragen aan Wedeka Bedrijven en de voorwaarden waaronder deze bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 6 Bevoegdheden

  1. Aan het Bestuur van het openbaar lichaam worden alle bevoegdheden van de deelnemers overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, voor wat betreft de tot de doelgroep van de Wsw behorende ingezetenen die werkzaam zijn bij het openbaar lichaam of elders in het kader van begeleid werken.

  2. De bevoegdheden als bedoeld in lid 1 berusten bij het Algemeen Bestuur.

  3. Het Algemeen Bestuur kan bevoegdheden mandateren, dan wel delegeren aan het Dagelijks Bestuur, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

  4. Het Dagelijks Bestuur kan een of meer leden van het Dagelijks Bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

  5. Het Dagelijks Bestuur kan bevoegdheden mandateren aan de Algemeen directeur. De mandatering vindt plaats in het directiestatuut.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2001 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Wedeka Bedrijven
Datum van oprichting 01-01-2001
Telefoon (0599) 69 20 00 (algemeen)
Internet https://www.wedeka.nl (algemeen)
E-mail info@wedeka.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wedeka.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?