Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postadres Postbus 57
1200 AB Hilversum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Aan de veiligheidsregio worden de volgende taken en bevoegdheden overgedragen.

A. Algemeen

 1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

 2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan als bedoeld in artikel 7 zijn bepaald;

 3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten over de brandweerzorg, waartoe behoort: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

 5. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

 6. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de in dit artikel onder 1d, 2, 3, 4 en 5 genoemde taken.

B. Brandweer

 1. Het instellen en in stand houden van de Brandweer Gooi en Vechtstreek die in ieder geval de volgende taken uitvoert;

  1. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  2. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  3. het waarschuwen van de bevolking;

  4. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;

  5. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;

  6. taken in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

C. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

 1. het instellen en in stand houden van de GHOR Gooi en Vechtstreek die in ieder geval de volgende taken uitvoert;

 2. de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;

 3. de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;

 4. de dienstverleningstaak van de GHOR is ondergebracht bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst(GGD) en als zodanig opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

D. Meldkamer

 1. het, gezamenlijk met de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van de meldkamer, bedoeld in artikel 25a, tweede lid van de politiewet 2012, zorg dragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van de Politiewet 2012, ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;

 2. het met de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van de meldkamer sluiten van een convenant, dat in ieder geval afspraken bevat over de uitvoering van de meldkamerfunctie, bedoeld onder a.;

 3. het met betrekking tot de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises eventueel en al dan niet met de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van de meldkamer stellen van eisen aan de uitvoering van de meldkamerfunctie door de Regionale Ambulancevoorziening.

E. Bevolkingszorg

 1. het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor de uitvoering van de gemeenschappelijke taken ten aanzien van de bevolkingszorg waaronder in ieder geval wordt verstaan de gecoördineerde inzet van daartoe aangesteld en opgeleid (inter)regionaal personeel belast met de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis;

 2. de coördinerend functionaris bevolkingszorg als bedoeld in artikel 27 lid 5 van deze regeling sluit detacheringsovereenkomsten met de gemeenten ten behoeve van het personeel dat werkzaam is voor bevolkingszorg.

Artikel 10 Overige bevoegdheden

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is bevoegd ter uitvoering van de taken en bevoegdheden die bij wet zijn opgedragen of die krachtens deze regeling aan de veiligheidsregio zijn overgedragen, tot het heffen en innen van retributies en/of leges met betrekking tot aan de veiligheidsregio overgedragen brandweertaken op basis van een daartoe door het algemeen bestuur vast testellen verordening.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. de brandweerzorg;

b. de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

c. de gemeentelijke bevolkingszorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Datum van oprichting 01-01-2007
Telefoon (035) 688 55 55 (algemeen)
Fax (035) 688 55 15
Internet https://www.vrgooienvechtstreek.nl (algemeen)
https://www.vrgooienvechtstreek.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@vrgooienvechtstreek.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrgooienvechtstreek.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (5)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?