Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam
Postadres Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bevoegdheden

Artikel 6. Taken

  1. Ter behartiging van de in artikel 5 van de regeling genoemde doelstelling is de Veiligheidsregio belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 10, 25, 32, 35 en 36 van de Wet en de overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens wet en regelgeving aan de Veiligheidsregio worden opgedragen.

  2. De Veiligheidsregio is tevens belast met het organiseren van de regionale coördinatie van de gemeentelijke processen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Gemeenten

De Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om kosteloos de volgende faciliteiten ter beschikking te stellen aan de Veiligheidsregio:

a. bereikbare en bruikbare bluswatervoorzieningen;

b. toegang tot geografische en bouwkundige informatie;

c. informatie over wegomleggingen en -afsluitingen etc.;

d. informatie over relevante vergunningen;

e. voor de Veiligheidsregio relevante informatie voortvloeiende uit handhaving en toezicht door de Gemeenten.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de belangen van de Gemeenten:

a. uitvoering te geven aan de Wet;

b. uitvoering te geven aan de Tijdelijke wet ambulancezorg;

c. uitvoering te geven aan de Wet Publieke Gezondheid;

d. de organisatie van de regionale taken crisisbeheersing, brandweerzorg, alarmering en staf Veiligheidsbureau in stand te houden.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (020) 555 65 50 (algemeen)
Internet https://veiligheidsregioaa.nl/ (algemeen)
https://veiligheidsregioaa.nl/algemeen/secundaire-navigatie/contact/ (contact)
E-mail informatie@veiligheidsregioaa.nl (algemeen)
Contactpagina https://veiligheidsregioaa.nl/algemeen/secundaire-navigatie/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?