Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-11-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres ’s-Gravendamseweg 77
2215 TG Voorhout
Postadres Postbus 123
2215 ZJ Voorhout

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

Bevoegdheden

Artikel 2A

Het bedrijf heeft tot taak:

a. het stichten, beheren en exploiteren van een of meer gemeenschappelijke vuilafvoerinrichtingen;

b. het (doen) uitvoeren van werken, welke ten behoeve van de instandhouding, de verbetering en de uitbreiding van de gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en) nodig zijn;

c. de regeling van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten naar de vuilafvoerinrichting(en), voor zover uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk en zulks met inbegrip van de mogelijkheid om na goedkeuring van alle raden van de deelnemende gemeenten over te gaan tot instelling van een gemeenschappelijke vuilophaaldienst;

d. voortdurend te trachten door samenwerking met andere gemeenten, met ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen tot stand gekomen rechtspersonen of met andere derden dan wel door gebruikmaking van andere vuilverwerkingsmethoden, een economischer bedrijfsvoering tot stand te brengen.

Artikel 3

  1. De deelnemende gemeenten verbinden zich na het gereedkomen van de inrichting(en) de afvalstoffen, waarover zij de beschikking verkrijgen en welke volgens de in artikel 13, sub f, bedoelde omschrijving voor afvoer in aanmerking komen, naar de door het dagelijks bestuur aan te wijzen plaats(en) te vervoeren en aan het bedrijf ter afvoer aan te bieden.

  2. De deelnemende gemeenten waarborgen hoofdelijk de nakoming van alle verplichtingen van het bedrijf tegenover derden.

  3. De deelnemende gemeenten zullen de financiële gevolgen van de onder 2 bedoelde nakoming verrekenen in verhouding tot hun inwonertal per 1 januari van het jaar van aanvang van de lopende zittingsperiode van het algemeen bestuur, afgerond naar beneden op een veelvoud van 100.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
10-04-1972 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
10-04-1972 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
10-04-1972 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
10-04-1972 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
10-04-1972 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en vernietiging afvoeren van afvalstoffen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Datum van oprichting 10-04-1972
Telefoon (0252) 21 33 42 (algemeen)
Internet https://vuilafvoerbedrijf.nl (algemeen)
E-mail info@meerlanden.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?